Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 2085/1992-Προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ...

Άρθρο 1 - Βαθμολογική διάρθρωση θέσε...

Άρθρο 2 - Τρόπος προαγωγής δημοσίων ...

Άρθρο 3 - Στοιχεία για το σχηματισμό ...

Άρθρο 4 - Χρόνος προαγωγής...

Άρθρο 5 - Σύστημα προαγωγών...

Άρθρο 6 - Υπηρεσιακά συμβούλια - Αρχα...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΜΕ...

Άρθρο 7 - Τοποθέτηση...

Άρθρο 8 - Μεταθέσεις...

Άρθρο 9 - Κίνητρα για υπαλλήλους προ...

Άρθρο 10 - Μετατάξεις...

Άρθρο 11 - Ειδικές ρυθμίσεις...

Άρθρο 12 - Μετακίνηση - Μετάταξη προσω...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕ...

Άρθρο 13 - Χορήγηση κανονικών αδειών...

Άρθρο 14 - Συνδικαλιστικές άδειες...

Άρθρο 15 - Άδεια κυοφορίας...

Άρθρο 16 - Βραχυχρόνιες αναρρωτικές ά...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ...

Άρθρο 17 - Εκπαίδευση προσωπικού Δημό...

Άρθρο 18 - Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕ...

Άρθρο 19 - Κλάδοι και ειδικότητες...

Άρθρο 20 - Διυπουργικοί κλάδοι...

Άρθρο 21 - Κατάργηση - Κατανομή οργανι...

Άρθρο 22 - Κατάργηση - Συγχώνευση - Μετ...

Άρθρο 23 - Ειδικές διατάξεις συλλογικ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕ...

Άρθρο 24 - Σύσταση θέσεων κατά βαθμού...

Άρθρο 25 - Κατάταξη υπηρετούντων υπαλ...

Άρθρο 26 - Ρύθμιση ειδικών θεμάτων...

Άρθρο 27 - Παραμονή πέραν της 35ετίας...

Άρθρο 28 - Αποσπάσεις και λοιπά Θέματ...

Άρθρο 29 - Συμμετοχή γυναικών σε υπηρ...

Άρθρο 30 - Θέματα ορχήστρας Εθνικής Λ...

Άρθρο 31 - Κατάργηση διατάξεων...

Άρθρο 32 - Ισχύς...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Άρθρο 1 - Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων

1. Οι θέσεις του προσωπικού. που διέπεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα (π.δ. 6111977),
κατατάσσονται σε κλίμακα βαθμών, οι οποίοι κατανέμονται κατά κατηγορία, ως ακολούθως:
Α. Κατηγορία Ειδικών Θέσεων (ΕΘ)
Βαθμός α
Βαθμός β
Β. κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Γενικός Διευ θυντής
Διευθυντής Α'
Διευθυντής Β'
Τμηματάρχης Α'
Τμηματάρχης Β'
Εισηγητής Α'
Εισηγητής Β'
Γραμματέας Α'
Γραμματέας Β'
Δόκιμος Γραμματέας
Γ. κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
Διευθυντής Α'
Διευθυντής Β'
Τμηματάρχης Α'
Τμηματάρχης Β'
Ει σηγητής Α'
Εισηγητής Β'
Γραμματέας Α'
Γραμματέας Β'
Δόκιμος Γραμματέας
Δ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
Τμηματάρχης Α'
Τμηματάρχης Β'
Εισηγητής Α'
Εισηγητής Β'
Γραμματέας Α'
Γραμματέας Β'
Γραφέας Α'
Γραφέας Β'
Δόκιμος Γραφέας
Ε. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
Επιμελητής Α'
Επιμελητής Β'
Επιμελητής Γ'
Βοηθός Υπάλληλος Α'
Βοηθός Υπάλληλος Β'
Βοηθός Υπάλληλος Γ'
Δόκιμος Βοηθός
2. Οι θέσεις της κατηγορίας ΠΕ κατατάσσονται στους βαθμούς από του Δόκιμου Γραμματέα, που ε
ίναι ο εισαγωγικός, μέχρι και του Γενικού Διευθυντή, που είναι ο καταληκτικός.
3. Οι θέσεις της κατηγορίας ΤΕ κατατάσσονται στους βαθμούς από του Δόκιμου Γραμματέα, που είναι
ο εισαγωγικός, μέχρι και του Διευθυντή Α', που είναι ο καταληκτικός
4. Οι θέσει ς της Κατηγορίας ΔΕ κατατάσσονται στους βαθμούς από του Δόκιμου Γραφέα, που είναι ο
εισαγωγικός, μέχρι και του Τμηματάρχη Α', που είναι ο καταληκτικός.
5. Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθμούς από ταυ Δόκιμου Βοηθού, που είναι ο
εισαγωγι κός, μέχρι και του Επιμελητή Α', που είναι ο καταληκτικός.
6. Η κατάταξη των θέσεων στους κλάδους κάθε κατηγορίας μπορεί, ανάλογα με τις διαρθρωτικές και
λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών, να μην εξαντλεί τη βαθμολογική κλίμακα των προηγούμενων
παραγράφω ν.
7. Οργανικώς ενιαίες είναι οι θέσεις των επόμενων βαθμών: α) Του Δόκιμου Βοηθού μέχρι και του
Βοηθού Υπαλλήλου Α' της Κατηγορίας ΥΕ, β) του Επιμελητή Γ' και Β' της Κατηγορίας ΥΕ, γ) του
Δόκιμου Γραφέα μέχρι και του Γραμματέα Α' της Κατηγορίας ΔΕ, δ) το υ Δόκιμου Γραμματέα μέχρι
και του Γραμματέα Α' των Κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, ε) του Εισηγητή Β' και Α' των Κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ
και ΔΕ, στ) του Τμηματάρχη Β' και Α' των Κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και ζ) του Διευθυντή Β' και Α'
των Κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ.
8. Όπου στη ν οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών προβλέπονται εκτός από Διευθύνσεις και
Υποδιευθύνσεις, ως προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και των Υποδιευθύνσεων τοποθετούνται
Διευθυντές Β' ή Α', ανεξάρτητα από την αρχαιότητά τους. Δεν επιτρέπεται να τοποθετείται Διευθυν τής
Α' υπό Διευθυντή Β'. Όπου στην οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών προβλέπονται εκτός από
Τμήματα και Γραφεία, ως Προϊστάμενοι των Τμημάτων και των Γραφείων τοποθετούνται
Τμηματάρχες Α' ή Β', ανεξάρτητα από την αρχαιότητά τους. Δεν επιτρέπεται να τοποθε τείται
Τμηματάρχης Α' υπό Τμηματάρχη Β'. Στους οργανισμούς των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.
μπορεί να ορίζονται ως προϊστάμενοι ανεξαρτήτων Τμημάτων ή Γραφείων, που δεν υπάγονται σε
διευθύνσεις, Διευθυντές Α' ή Β'
9. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προ βλέπονται οι βαθμοί 1ος ή 2ος της Κατηγορίας Ειδικών Θέσεων,
νοούνται οι βαθμοί α ή β αντιστοίχως.
10. Εισαγωγικός βαθμός των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ) είναι ο
βαθμός του Εισηγητή Β'. Όσοι αποφοιτούν της Ε.Σ.Δ.Δ. και έχουν ήδη την ιδιότητα του υπαλλήλου
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. διορίζονται με το βαθμό που έχουν, εφόσον είναι ανώτερος του
Εισηγητή Β' και διατηρούν το χρόνο υπηρεσίας που έχουν στον κατεχόμενο βαθμό.
11. Ανώτερος εισαγωγικός βαθμός της Κατηγορίας ΠΕ ορί ζεται:
α) Ο βαθμός του Γραμματέα Β', για τους κατόχους βασικού τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. διάρκειας άνω των
τεσσάρων ετών ή περισσοτέρων βασικών τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. ή βασικού τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. και
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συνολικής διάρκειας άνω των τεσσάρων ετών.
β) Ο βαθμός του Γραμματέα Α', για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διάρκειας δύο
τουλάχιστον ετών, εφόσον απαιτείται ως τυπικό προσόν στον κλάδο που διορίζονται. Επίσης, για τους
κατόχους διδακτορικού διπλώματος.
γ) Ο βαθμός του Εισηγητή Β', για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, εφόσον απαιτείται ως
τυπικό προσόν στον κλάδο που διορίζονται.
Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους και τα διδακτορικά διπλώματα ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
του εξωτερικού, απαιτείται σχετική βεβαίωσ η αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.. Αν κατ' εφαρμογή
των διατάξεων της παραγράφου αυτής διορισθεί υπάλληλος σε βαθμό ανώτερο υπηρετούντος
υπαλλήλου στον ίδιο κλάδο, με όμοια τυπικά προσόντα σπουδών, ο υπηρετών υπάλληλος
κατατάσσεται αυτοδικαίως στον ίδιο μ ε το νεοδιοριζόμενο βαθμό και τίθεται πριν από αυτόν στην
σειρά αρχαιότητας - (Καταργήθηκε από την παρ. 10 του άρθρου 38 του Ν. 2190/94, ΦΕΚ Α' 28).

Άρθρο 2 - Τρόπος προαγωγής δημοσίων υπαλλήλων

1. Οι προαγωγές των δημοσίων υπαλλήλων όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) ενεργούνται: α)
και απόλυτη εκλογή, β) και εκλογή και γ) κατ' αρχαιότητα.
2. Ως προακτέοι, κατ' απόλυτη εκλογή, χαρακτηρίζονται οι υπάλληλοι που έχουν σε άριστο επίπεδο τα
ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στο χαρακτήρα, τη συμπεριφορά, την αφοσίωση στο καθήκον,
τη διοικητική ικανότητα, τη γνώση του αντικειμένου τους, την πρωτοβουλία, δημιουργικότητα και
αποτελεσματικότητα, είναι πάντοτε έτοιμοι να αντιμετωπίζουν απόλυτα, με ταχύτητα και ευστοχία,
κάθε υπηρεσιακό θέμα και ανταποκρίνονται απόλυτα, κατά συνεκτίμηση και των στοιχείων κρίσης
του επόμενου άρθρου, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου
βαθμού.
3. Ως προακτέοι, και' εκλογή, χαρακτηρίζονται οι υπάλληλοι που έχουν σε πολύ καλό επίπεδο τα
ουσιαστι κά προσόντα, που αναφέρονται στο χαρακτήρα, τη συμπεριφορά, την αφοσίωση στο
καθήκον, τη διοικητική ικανότητα, τη γνώση του αντικειμένου τους, την πρωτοβουλία,
δημιουργικότητα και αποτελεσματικότητα, είναι πάντοτε έτοιμοι να αντιμετωπίζουν πλήρως, με ταχύτ
ητα και ευστοχία, κάθε υπηρεσιακό θέμα και ανταποκρίνονται πλήρως, κατά συνεκτίμηση και των
στοιχείων κρίσης του επόμενου άρθρου, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των
καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.
4. Ως προακτέοι, και' αρχαιότητα, χαρακτηρίζ ονται οι υπάλληλόι που έχουν σε καλό επίπεδο τα
ουσιαστικά προσόντα, που αναφέρονται στο χαρακτήρα, τη συμπεριφορά, την αφοσίωση στο καθήκον,
τη διοικητική ικανότητα, τη γνώση του αντικειμένου τους, την πρωτοβουλία, δημιουργικότητα και
αποτελεσματικότητα, είναι πάντοτε έτοιμοι να αντιμετωπίζουν επαρκώς τα υπηρεσιακά θέματα και
ανταποκρίνονται επαρκώς, κατά συνεκτίμηση και των στοιχείων κρίσης του επόμενου άρθρου, στις
απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.
5. Οι υπάλληλ οι, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος
άρθρου, κρίνονται μη προακτέοι - (Καταργήθηκε από την παρ. 10 του άρθρου 38 του Ν. 2190/94, ΦΕΚ
Α' 28).

Άρθρο 3 - Στοιχεία για το σχηματισμό κρίσης

1. Το υπηρεσιακό συμβούλιο, πρ οκειμένου να κρίνει, λαμβάνει υπόψη:
α) Κατά κύριο λόγο, τη γενική βαθμολογία των εκθέσεων ουσιαστικών προσόντων, που συντάχθηκαν
κατά την τελευταία πενταετία, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού μητρώου του, μεταξύ των
οποίων και την αρχαιότητα στ ο βαθμό, που προσδιορίζουν την ικανότητα για την άσκηση των
καθηκόντων του ανώτερου βαθμού, και που εκτιμώνται ελευθέρως.
β) Τα στοιχεία του πειθαρχικού φακέλου.
γ) Το χρόνο υπηρεσίας στις παραμεθόριες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές.
δ) Πιστοποι ητικά επιτυχούς αποφοίτησης από εκπαιδευτικά προγράμματα υπαλλήλων του Δημοσίου
και Ν.Π.Δ.Δ. στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
ε) Μεταπτυχιακούς τίτλους ή πιστοποιητικά σπουδών και διδακτορικά διπλώματα, που συνδέονται με
τα αντικείμενα της υπηρεσίας.
στ) Την άρι στη γνώση ξένων γλωσσών.
ζ) Την επιτυχή αποφοίτηση από πρόγραμμα προαγωγικής εκπαίδευσης του άρθρου 36 του ν.
1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α').
η) κάθε άλλο κατά την κρίση του χρήσιμο στοιχείο ή έγγραφο.
2. Ο χρόνος απομάκρυνσης του υπαλλήλου από την υπηρεσία, λόγ ω αναρρωτικών αδειών, μπορεί,
κατ' ελεύθερη εκτίμηση του υπηρεσιακού συμβουλίου, να αποτελεί αρνητικό στοιχείο κρίσης, για την
κατάταξη του κρινόμενου στους πίνακες προακτέων.
3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 36 του ν. 1943/1991 καταργείται - (Καταργήθηκε απ ό την παρ. 10
του άρθρου 38 του Ν. 2190/94, ΦΕΚ Α' 28).

Άρθρο 4 - Χρόνος προαγωγής

Για την προαγωγή των υπαλλήλων απαιτείται:
α) Στους κλάδους της Κατηγορίας ΠΕ, από Δόκιμος Γραμματέας μέχρι και Εισηγητής Β', διετής
υπηρεσία σε κάθε βαθμό, από Εισηγητής Β' μέχρι και Διευθυντής Α'. τριετής υπηρεσία σε κάθε βαθμό.
β) Στους κλάδους της Κατηγορίας ΤΕ. από Δόκιμος Γραμματέας σε Γραμματέα β', διετής υπηρεσία,
από Γραμματέας β' μέχρι και Εισηγητής Α', τριετής υπηρεσία σε κάθε βαθμό, από Εισηγητής Α' μέχρι
και Τμηματάρχης Α', τετραετής υπηρεσία σε κάθε βαθμό, από Τμηματάρχης Α' μέχρι και Διευθυντής
Α', τριετής υπηρεσία σε κάθε βαθμό.
γ) Στους κλάδους της Κατηγορίας ΔΕ, από Δόκιμος Γραφέας σε Γραφέα Β', διετής υπηρεσία, από
Γραφέας Β' μέχρι και Εισηγητής Β'. τρι ετής υπηρεσία σε κάθε βαθμό, από Εισηγητής Β' μέχρι και
Τμηματάρχης Α', τετραετής υπηρεσία σε κάθε βαθμό.
δ) Στους κλάδους της κατηγορίας ΥΕ, από Δόκιμος βοηθός σε Βοηθό Υπάλληλο Γ', διετής υπηρεσία,
από Βοηθός Υπάλληλος Γ' σε Βοηθό Υπάλληλο Β', πενταετής υπηρεσία, από Βοηθός Υπάλληλος Β'
μέχρι και Επιμελητής Γ', εξαετής υπηρεσία σε κάθε βαθμό, από Επιμελητής Γ' μέχρι και Επιμελητής
Α', τετραετής υπηρεσία σε κάθε βαθμό - (Καταργήθηκε από την παρ. 10 του άρθρου 38 του Ν.
2190/94, ΦΕΚ Α' 28).

Άρθρο 5 - Σύστημα προαγωγών

1. Οι προαγωγές των υπαλλήλων κλάδων ΠΕ και ΤΕ μέχρι και του βαθμού του Εισηγητή Α', κλάδων
ΔΕ μέχρι και του βαθμού του Γραμματέα Α' και κλάδων ΥΕ μέχρι και του βαθμού Βοηθού Υπαλλήλου
Α' ενεργούνται, κατά σειρά προτεραιότητας: α) κατ' απόλυ τη εκλογή, β) κατ' εκλογή, γ) κατ'
αρχαιότητα. Οι κρινόμενοι ως μη προακτέοι παραλείπονται.
2. Οι προαγωγές των υπαλλήλων κλάδων ΠΕ και ΤΕ στους βαθμούς Τμηματάρχη Β' και Α' και
Διευθυντή Β' και Α', κλάδων ΔΕ στους βαθμούς Εισηγητή Β' και Α' και Τμηματάρχ η β' και Α' και
κλάδων ΥΕ στους βαθμούς Επιμελητή Γ', Β' και Α' ενεργούνται μόνο εφόσον υπάρχουν προακτέοι κατ'
απόλυτη εκλογή ή κατ' εκλογή.
3. Για την εφαρμογή των οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους, το υπηρεσιακό συμβούλιο από
τον κατά το άρθρο 1 63 του Υπαλληλικού κώδικα (π.δ. 611/1977) πίνακα καταρτίζει πίνακα
αρχαιότητας των υπαλλήλων, οι οποίοι μέχρι τέλους Απριλίου του επόμενου έτους συμπληρώνουν τον
απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο, εφόσον κατά τον Απρίλιο του έτους κατάρτισης των κατωτέρω πινά
κων προακτέων έχουν τα απαιτούμενα λοιπά τυπικά προσόντα για προαγωγή.
Με βάση τον πίνακα αυτόν, το υπηρεσιακό συμβούλιο με αυτοτελή κρίση για κάθε υπάλληλο
καταρτίζει και τους ακόλουθους πίνακες:
α) Πίνακα προακτέων κατ' απόλυτη εκλογή.
β) Πίνακα προακ τέων κατ' εκλογή.
γ) Πίνακα προακτέων κατ' αρχαιότητα.
δ) Πίνακα μη προακτέων.
Οι παραπάνω πέντε πίνακες καταρτίζονται, χωριστά κατά βαθμούς και κλάδους, εντός του μηνός
Απριλίου κάθε έτους. Η σειρά εγγραφής στους πίνακες των κατ' απόλυτη
εκλογή, κατ' εκλογή και κατ' αρχαιότητα προακτέων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά της γενικής
βαθμολογίας των εκθέσεων αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των κρινομένων και
ανεξάρτητα από σειρά αρχαιότητας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται στη σειρά εγγραφής ο
αρχαιό τερος. Η ύπαρξη. πειθαρχικής ποινής επιτρέπει, κατ' εκτίμηση του υπηρεσιακού συμβουλίου,
την εγγραφή του υπαλλήλου σε κατώτερη σειρά. Αν από τις οργανικές διατάξεις προβλέπεται να
συντρέχουν για προαγωγή στην ίδια θέση υπάλληλοι περισσότερων κλάδων, οι ανω τέρω πίνακες α-γ
περιλαμβάνουν τους υπαλλήλους των κλάδων αυτών.
4. Στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή προάγεται Διευθυντής Α', με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο
βαθμό αυτόν, με απόφαση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της παρ. 7 του άρθρου 78 του
ν.1892/ 1990 (ΦΕΚ 101 Α'), εφόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ.2) και 3 του
παρόντος, με συνεκτίμηση και των στοιχείων της παρ. 6 του άρθρου 78 του ν. 1892/1990, κρίνεται
προακτέος κατ' απόλυτη εκλογή. Η αρχαιότητα στο βαθμό του Διευθυντή Α' δεν λαμ βάνεται υπόψη ως
στοιχείο κρίσης για την προαγωγή στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή, ούτε καταρτίζονται πίνακες
προακτέων, αλλά τηρείται η διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 78 του ν.
1892/1990.
5. Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 159 (εκτός των παραγράφων 2 και 3), 163 και 173
του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977). Όπου στο άρθρο 173 αναφέρονται τα άρθρα 165, 167 και
170 του Υπαλληλικού Κώδικα, νοείται το άρθρο 5 του παρόντος.
6. Οι πρώτοι, μετά την έναρξη ισχύος του παρό ντος, πίνακες προακτέων καταρτίζονται τον Απρίλιο
του έτους 1993.
7. Οι διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6, 7 παρ. 1 και 2, 8 και 9 του ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 37 Α') καταργούνται
- (Καταργήθηκε από την παρ. 10 του άρθρου 38 του Ν. 2190/94, ΦΕΚ Α' 28).

Άρθρο 6 - Υπηρεσιακά συμβούλια - Αρχαιότητα Προβάδισμα

1. Όπου προβλέπονται, ως μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων, υπάλληλοι με βαθμό Α', ορίζονται
εφεξής υπάλληλοι με βαθμό Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή Α' ή Β'.
Ο κατά βαθμό ανώτερος ή αρχαιότερος των υπαλλήλων του πρ οηγουμένου εδαφίου ορίζεται δεύτερος
αναπληρωτής του προέδρου. Όταν προεδρεύει ο δεύτερος αναπληρωτής, συμμετέχει ως μέλος ο
αναπληρωτής του προεδρεύοντος - (Καταργήθηκε από την παρ. 10 του άρθρου 38 του Ν. 2190/94,
ΦΕΚ Α' 28).
2. Το προβλεπόμενο από το ά ρθρο 6 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977) υπηρεσιακό
συμβούλιο καταργείται. Οι αρμοδιότητές του ασκούνται εφεξής από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο
της παρ. 7 του άρθρου 78 του ν.1892/1990, συγκροτούμενο κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου
αυτής :
3. Επαναφέρονται σε ισχύ τα άρθρα 196, 197 και 294 του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977). 'Οπου
στο άρθρο 197 αναφέρονται κλάδοι ΑΤ, ΑΡ, ΜΕ και ΣΕ, νοούνται αντίστοιχα οι κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ,
ΔΕ και ΥΕ. Η παραπομπή στο άρθρο 64 του Υπαλληλικού Κώδικα νοε ίται ως παραπομπή στο άρθρο 1
του παρόντος νόμου.
4. Το κατά το άρθρο 197 του Υπαλληλικού Κώδικα προβάδισμα δεν εμποδίζει την τοποθέτηση
υπαλλήλων προβαδίζουσας κατηγορίας
μέχρι και του βαθμού του Εισηγητή Α ' σε οργανική μονάδα, στην οποία προίσταται υπ άλληλος
κατηγορίας, η οποία έπεται κατά το προβάδισμα.
5. Οι υπάλληλοι υποχρεούνται να εκτελούν και συναφείς με την ειδικότητα ή τα καΘήκοντά τους
εργασίες ή εργασίες για τις οποίες έχουν, κατά την κρίση της υπηρεσίας, την απαιτούμενη εμπειρία ή
ειδίκευση .
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.