Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Π.Δ. 561/1980-Άδεια εξετάσεων εργαζομένων Δημοσίου

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Άδεια εξετάσεων εργαζόμενων σ...

Άρθρο 1 - Άδεια εξετάσεων εργαζόμενων στο Δημόσιο

1. Εις τους υφ' οιανδήποτε σχέσιν υπηρετούντας εις το Δημόσιον και τα ΝΠΔΔ φοιτητάς χορηγείται κατ' έτος, επί
πλέον της κατά τας κειμένας διατάξεις τυχόν δικαιουμένης κανονικής μετ' αποδοχών αδείας, ειδική μετ'
αποδοχών άδεια εξετάσεων.
2. Η διάρκεια της εν παραγράφω 1 αδείας ορίζεται εις έξ (6) εργασίμους ημέρας συνεχείς ή διακεκομμένας και
χορηγείται υποχρεωτικώς κατά την εξεταστικήν περίοδον, δια την οποίαν αιτείται την άδειαν ο υφ' οιανδήποτε
σχέσιν υπηρετών εις το Δημόσιον και τα ΝΠΔΔ φοιτητής.
Σημείωση: η ειδική άδεια εξετάσεων η οποία προβλέπεται από την ανωτέρω παράγραφο αυξήθηκε σε
14 ημέρες με το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν 1346/1983, σε 20 ημέρες, με το άρθρο 50: 5 του Ν 2224/1994 και σε
30 ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 22 Ν 2556/1997.
3. Το Δημόσιον και τα ΝΠΔΔ, υποχρεούνται μετ' αίτησιν του υφ' οιανδήποτε σχέσιν υπηρετούντος εις το
Δημόσιον και τα ΝΠΔΔ φοιτητού, να χορηγούν κατά την διάρκειαν των εξεταστικών περιόδων, ανάλογον αριθμόν
ημερών εκ της δικαιουμένης κανονικής του μετ' αποδοχών αδείας.
4. Η συμμετοχή των εις τας εξετάσεις αποδεικνύεται δια βεβαιώσεως της οικείας Σχολής.
5. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Εν Αθήναις τη 25 Ιουνίου 1980
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.