Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων

Τα συνολικά γενικά κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων όλης της χώρας, όπως έχουν
διαμορφωθεί την 31.12.1989 με βάση την ΕΓΣΣΕ έτους 1989, αυξάνονται από 1.1.1990 κατά ποσοστό 7,6% και
καθορίζονται ως εξής:
α) Εργατοτεχνίτες και εργατοτεχνίτριες, που δεν έχουν συμπληρωμένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία,
συνολικό ημερομίσθιο από 1.1.1990 δρχ. 2.911.
β) Υπάλληλοι, που δεν έχουν συμπληρωμένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία, συνολικός μισθός από 1.1.1990
δρχ. 65.105.
γ) Τα ανωτέρω συνολικά γενικά κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, εφαρμόζονται αντίστοιχα και για τους
μαθητευόμενους εργατοτεχνίτες, καθώς και για τους υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της
ηλικίας τους ανάλογα με το χρόνο απασχόλησής των.
Στα προαναφερθέντα γενικά κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων περιλαμβάνεται και η οφειλόμενη διαφορά
της ΑΤΑ του 3ου 4μήνου 1989 ποσοστό 0,1% και η ΑΤΑ 1ου 4μηνου 1990 ποσοστό 5,7% όπως καθορίστηκαν με
την 1405/55/1990 Απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.