Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η π ροσαρμογή της Ελληνικής
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 99/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου
1999 σχετικά με τη συμφωνία π λαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου π ου συνήφθη
μεταξύ των διεπ αγγελματικών οργανώσεων γενικού χαρακτήρα CES, UNICE και CEEP
(E.E.L.175/10-7-1999), με την οπ οία επ ιδιώκεται η βελτίωση της π οιότητας της εργασίας
ορισμένου χρόνου με την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης σε σχέση με την εργασία
αορίστου χρόνου και θεσπ ίζονται διατάξεις για να απ οτραπ εί τυχόν κατάχρηση π ου
π ροκαλείται από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.