Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 2084/1992-Αναμόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης

Άρθρα Νόμου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Εισαγωγικές διατάξεις και ενν...

Άρθρο 1 - Χαρακτήρας Κοινωνικής Ασφά...

Άρθρο 2 - Εννοιολογικοί προσδιορισμ...

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Πολιτικές συντάξεις ...

Άρθρο 3 - Προϋποθέσεις συνταξιοδό...

Άρθρο 4 - Συντάξιμη υπηρεσία πολι...

Άρθρο 5 - Yπολογισμός σύνταξης πολ...

Άρθρο 6 - Συντάξεις παθόντων ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - Στρατιωτικές συντάξεις ...

Άρθρο 7 - Προϋποθέσεις συνταξιοδό...

Άρθρο 8 - Συντάξιμη υπηρεσία στρα...

Άρθρο 9 - Υπολογισμός σύνταξης στ...

Άρθρο 10 - Συντάξεις παθόντων ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Κοινές διατάξεις ...

Άρθρο 11 - Σύνταξη οικογενειών ...

Άρθρο 12 - Υπολογισμός της σύνταξη...

Άρθρο 13 - Διαπίστωση ανικανότητας...

Άρθρο 14 - Κατώτατο και ανώτατο όρι...

Άρθρο 15 - Μειωμένη σύνταξη από Δημ...

Άρθρο 16 - Συρροή συντάξεων ή σύντα...

Άρθρο 17 - Ασφαλιστικές εισφορές - ...

Άρθρο 18 - Εκταση εφαρμογής - Τελικ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - Μεταβατικές Διατάξεις...

Άρθρο 19 - Προϋποθέσεις και ηλικία ...

Άρθρο 20 - Λοιπές διατάξεις ...

Άρθρο 21 - Κατάργηση των Κλάδων Σύν...

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - Ρυθμίσεις για τους ασφαλιζόμε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Κύρια ασφάλιση...

Άρθρο 22 - Ασφαλιστικές εισφορές ...

Άρθρο 23 - Εισφορά πρόωρης συνταξι...

Άρθρο 24 - Προϋποθέσεις συνταξιοδο...

Άρθρο 25 - Προϋποθέσεις συνταξιοδό...

Άρθρο 26 - Σύνταξη λόγω εργατικού α...

Άρθρο 27 - Σύνταξη θανάτου ...

Άρθρο 28 - Αποδοχές για τον υπολογι...

Άρθρο 29 - Ποσό σύνταξης ...

Άρθρο 30 - Προσαύξηση της σύνταξης ...

Άρθρο 31 - Υπολογισμός της σύνταξη...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - Επικουρική ασφάλιση...

Άρθρο 32 - Ασφαλιστικές εισφορές ...

Άρθρο 33 - Προϋποθέσεις συνταξιοδο...

Άρθρο 34 - Ποσό σύνταξης ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Ασφάλιση ασθένειας...

Άρθρο 35 - Ασφαλιστικές εισφορές ...

Άρθρο 36 - Παροχές ασθένειας ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - Ασφάλιση για εφάπαξ βοήθημ...

Άρθρο 37 - Ασφαλιστικές εισφορές ...

Άρθρο 38 - Προϋποθέσεις χορηγήσεως...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - Λοιπές διατάξεις...

Άρθρο 39 - Ασφάλιση σε ένα φορέα ...

Άρθρο 40 - Χρόνος ασφάλισης ...

Άρθρο 41 - Aπασχόληση συνταξιούχων ...

Άρθρο 42 - Προαιρετική συνέχιση ασ...

Άρθρο 43 - Εκταση εφαρμογής-Τελικέ...

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - Ρυθμίσεις για τους ασφαλισμέν...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Κύρια ασφάλιση ...

Άρθρο 44 - Εισφορά κλάδου σύνταξης ...

Άρθρο 45 - Εισφορά πρόωρης συνταξι...

Άρθρο 46 - Ασφαλιστικές εισφορές-Λ...

Άρθρο 47 - Συντάξιμος χρόνος ...

Άρθρο 48 - Όριο ηλικίας για συνταξι...

Άρθρο 49 - Συνταξιοδότηση λόγω ανα...

Άρθρο 50 - Συντάξεις αποδοχές ...

Άρθρο 51 - Ποσό σύνταξης ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - Επικουρική ασφάλιση ...

Άρθρο 52 - Εισφορές...

Άρθρο 53 - Προϋποθέσεις συνταξιοδο...

Άρθρο 54 - Ποσό σύνταξης ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - Ασφάλιση ασθένειας...

Άρθρο 55 - Εισφορές...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - Εφάπαξ βοηθήματα...

Άρθρο 56 - Προϋποθέσεις χορηγήσεως...

Άρθρο 57 - Εισφορές - Ανώτατο όριο ε...

Άρθρο 58 - Εκταση εφαρμογής - Τελικ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - Λοιπά ασφαλιστικά θέματα φ...

Άρθρο 59 - Κοινωνικοί πόροι ...

Άρθρο 60 - Ειδική εισφορά συνταξιο...

Άρθρο 61 - Εισφορά υπέρ της κοινωνι...

Άρθρο 62 - Εξαγορά χρόνου βαρέων κα...

Άρθρο 63 - Ασφαλιστική ενημερότητα...

Άρθρο 64 - Μητρώο ασφαλισμένων, εργ...

Άρθρο 65 - Δώρο εορτών συνταξιούχω...

Άρθρο 66 - Αύξηση παροχών ...

Άρθρο 67 - Σύσταση Λογαριασμού Αλλ...

Άρθρο 68 - Κάλυψη επιβάρυνσης φορέ...

Άρθρο 69 - Διαδoχική ασφάλιση ...

Άρθρο 70 - Aπασχόληση συνταξιούχων ...

Άρθρο 71 - Αναλογιστικές μελέτες ...

Άρθρο 72 - Είσπραξη καθυστερούμενω...

Άρθρο 73 - Έκδοση κανονιστικών πρά...

Άρθρο 74 - Σύσταση Εθνικού Συμβουλ...

Άρθρο 75 - Προκαταβολή κρατικής επ...

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - Οργανωτικά θέματα κοινωνικής ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Ένταξη - Συγχώνευση φορέων ...

Άρθρο 76 - Ενταξη σε φορείς ασφάλισ...

Άρθρο 77 - Ρυθμίσεις για τις εντάξε...

Άρθρο 78 - Γνώμη Δ.Σ. φορέων για τις ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - Οργανωτικά θέματα φορέων - ...

Άρθρο 79 - Συντονιστές διοίκησης ...

Άρθρο 80 - Σύσταση υπηρεσιών ...

Άρθρο 81 - Συστέγαση και συντονισμ...

Άρθρο 82 - Σύναψη συμβάσεων ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Οικονομική οργάνωση ...

Άρθρο 83 - Λογιστικό σύστημα ...

Άρθρο 84 - Κατασταλτικός έλεγχος ...

Άρθρο 85 - Προϋπολογισμός - Απολογι...

Άρθρο 86 - Κοινωνικός Προϋπολογισμ...

Άρθρο 87 - Σύσταση υπηρεσιών εντελ...

Άρθρο 88 - Διάθεση ποσών ...

Άρθρο 89 - Eίσπραξη ασφαλιστικών ει...

Άρθρο 90 - Συγχώνευση Φορέων Ασφάλ...

Άρθρο 91 - Υγιεινή και ασφάλεια εργ...

Άρθρο 92 - Διεθνής Εκθεση Θεσσαλον...

Άρθρο 93 - Έναρξη ισχύος...

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Εισαγωγικές διατάξεις και εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Άρθρο 1 - Χαρακτήρας Κοινωνικής Ασφάλισης

Η ασφάλιση στους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το Δημόσιο είναι υποχρεωτική και καταλαμβάνει τα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί προαιρετικής ασφάλισης.

Άρθρο 2 - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Στον παρόντα νόμο οι παρακάτω όροι σημαίνουν αντίστοιχα:

1. Απασχόληση: Η προς βιοπορισμό παροχή εξαρτημένης εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

2. Αυτοαπασχολούμενοι: Οι λοιποί, πλην μισθωτών, ασφαλισμένοι.

3. Μέσο μηνιαίο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν (Μ.Μ.Κ.Κ. Α.Ε.Π): Το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. σε τρέχουσες αγοραίες τιμές διαιρεμένο διά του 12, όπως προκύπτει από τους Εθνικούς Λογαριασμούς της Ελλάδος.

4. Φορείς κοινωνικής ασφάλισης: Ολα τα ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμοί, που λειτουργούν με τη μορφή ν.π.δ.δ. και υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων". Επίσης φορείς ασφάλισης νοούνται τα Ταμεία ή Κλάδοι ή Λογαριασμοί, που λειτουργούν με τη μορφή ν.π.ι.δ., οι υπηρεσίες και κάθε άλλος φορέας ανεξαρτήτως ονομασίας και νομικής μορφής, που χορηγούν περιοδικές παροχές υπό τύπο συντάξεων (κύριες και επικουρικές), βοηθημάτων ή μερισμάτων ή παροχές ασθένειας ή εφάπαξ βοηθήματα εφόσον καταβάλλεται εργοδοτική εισφορά ή κοινωνικός πόρος. Δεν θεωρούνται φορείς ασφάλισης κατά την έννοια του παρόντος νόμου τα Κεφάλαια Αποκαταστάσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.)

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.