Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Μηχανισμός στήριξης της ελληνικής οικονομίας

1. Με τη Δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνή-
σεων της Ζώνης του ευρώ που δημοσιοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες την 25η Μαρτίου 2010 και προσαρτάται στον
παρόντα νόμο ως Παράρτημα Ι, αποφασίστηκε για την
οικονομική και τη δημοσιονομική σταθερότητα της ευρω-
ζώνης, η δημιουργία μηχανισμού στήριξης.
2. Με τη Δήλωση για την στήριξη της Ελλάδας από τα
κράτη – μέλη της Ζώνης του ευρώ που δημοσιοποιήθηκε
στις Βρυξέλλες την 11η Απριλίου 2010 και προσαρτάται
στον παρόντα νόμο ως Παράρτημα ΙΙ στην αγγλική γλώσ-
σα, και σε μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, απο-
φασίστηκε η ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης
της παραγράφου 1 με την κατάρτιση κοινού προγράμμα-
τος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και από το Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο και τις ελληνικές αρχές.
3. Για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης που συ-
γκροτήθηκε σύμφωνα με τις Δηλώσεις των προηγούμε-
νων παραγράφων, καταρτίστηκε από το Υπουργείο Οικο-
νομικών με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου σχέδιο προγράμματος (Μνημόνιο
Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και Μνη-
μόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις
Οικονομικής Πολιτικής ) το οποίο με επιστολές του Υ-
πουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος διαβιβάστηκε, αφ’ ενός προς τον Πρόεδρο
του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της ευρω-
ζώνης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα και αφ’ ετέρου προς το Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο. Το σχέδιο προγράμματος προσαρτάται
στον παρόντα νόμο ως Παραρτήματα ΙΙΙ και IV, στην ελ-
ληνική γλώσσα.
4. Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδό-
τηση να εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και να υπο-
γράφει κάθε μνημόνιο συνεργασίας, συμφωνία ή σύμβα-
ση δανεισμού, διμερή ή πολυμερή, με την Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή, τα κράτη – μέλη της ζώνης του ευρώ, το Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, προκειμένου να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της
προηγούμενης παραγράφου. Τα μνημόνια, οι συμφωνίες
και οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου, εισάγο-
νται στη Βουλή για κύρωση.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.