Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 3846/2010-Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Ειδικές μορφές απασχόλησης ...

Άρθρο 2 - Μερική απασχόληση ...

Άρθρο 3 - Ρυθμίσεις θεμάτων μερικής απα...

Άρθρο 4 - Διαθεσιμότητα μισθωτών ...

Άρθρο 5 - Τηλεργασία...

Άρθρο 6 - Θέματα αδείας ...

Άρθρο 7 - Διευθέτηση του χρόνου εργασία...

Άρθρο 8 - Εργασία που παρέχεται την έκτ...

Άρθρο 9 - Αρμοδιότητες του ΣΕΠΕ - Κυρώσε...

Άρθρο 10 - Υποβολή συμπληρωματικών πινά...

Άρθρο 11 - Διοικητικές κυρώσεις ...

Άρθρο 12 - Μητρώο Συλλογικών Συμβάσεων Ε...

Άρθρο 13 - Βιβλίο Υπερωριών ...

Άρθρο 14 - Απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρ...

Άρθρο 15 - Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πρι...

Άρθρο 16 - Διατάξεις ασφαλιστικού περιε...

Άρθρο 17 - Ρυθμίσεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ...

Άρθρο 18 - Ρυθμίσεις Θεμάτων Ελέγχου...

Άρθρο 19 - Οργανωτικά και λειτουργικά θέ...

Άρθρο 20 - Οργανωτικά και λειτουργικά θέ...

Άρθρο 21 - Θέματα οικονομικής διαχείρισ...

Άρθρο 22 - Διασυνοριακή δραστηριότητα Τ...

Άρθρο 23 - Θέματα εταιριών «Επαγγελματι...

Άρθρο 24 - Καταγραφή των βεβαιωμένων απα...

Άρθρο 25 - Θέματα O.A.E.E.- Ο.Γ.Α. ...

Άρθρο 26 - Παράταση προθεσμίας...

Άρθρο 27 - Παράταση προθεσμίας...

Άρθρο 28 - Αντικατάσταση άρθρου 13 του ν. ...

Άρθρο 29 - Παράταση προθεσμίας...

Άρθρο 30 - Υποχρέωση καταβολής ποσοστού ...

Άρθρο 31 - Τροποποίηση παραγράφου 4 του ά...

Άρθρο 32 - Θέματα ελέγχου ιατροφαρμακευ...

Άρθρο 33 - Μεταβατικές διατάξεις ...

Άρθρο 34 - Καταργούμενες διατάξεις ...

Άρθρο 35 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 1 - Ειδικές μορφές απασχόλησης

Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α ) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ' οίκον απασχόλησης, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για εννέα (9) συνεχείς μήνες.»
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.