Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 3842/2010 Καταγγελία σύμβασης και τροποποίηση

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 5 παρ. 6 - Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58/23-4-2010) από 23/4/20...

Άρθρο 5 παρ. 6 - Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58/23-4-2010) από 23/4/2010

Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής: Ο φόρος υπολογίζεται, με βάση την παρακάτω κλίμακα:

 
Κλιμάκιο αποζημίωσης (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής (%)
0 - 60.000 0%
60.001 -100.000 10%
100.001 -150.000 20%
150.001 και άνω 30%


 

Ο φόρος παρακρατείται κατά την πληρωμή της αποζημίωσης στον δικαιούχο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 45, οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρμόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει τον φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης. Αν το ποσό που καταβάλλεται στον δικαιούχο της αποζημίωσης υπερβαίνει εκείνο που πρέπει να του καταβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται φορολογείται σύμφωνα με την πιο πάνω κλίμακα.

 
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.