Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της

ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/50/ΕΚ του

Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998 "για την τροποποίηση της οδηγίας 77/187

/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών-μελών, σχετικά με τη

διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων

επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων"

(E.E.L.201/17.7.1998).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.