Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Έννοια - Αδεια επαγγέλματος

1. Ξεναγός (εξηγητής), κατά την έννοιαν του παρόντος είναι ο συνοδεύων αλλοδαπός ή ημεδαπός περιηγητάς ή επισκέπτας της χώρας, καθοδηγών αυτούς και υποδεικνύων τα αξιοθέατα του τόπου, αρχαία ή ιστορικά μνημεία, καλλιτεχνικά έργα πάσης εποχής, επεξηγών εις αυτούς την σημασίαν αυτών, τον προορισμόν και την ιστορίαν των και παρέχων γενικωτέρας πληροφορίας περί της αρχαίας και της νεωτέρας Ελλάδος.

2. Η άσκησις του επαγγέλματος του ξεναγού επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας εκδιδομένης υπό του Γενικού Γραμματέως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου.

3. Η περί ης προηγουμένη παράγραφος άδεια δύναται να ισχύη είτε δι' ολόκληρον την χώραν είτε δι' ωρισμένον τμήμα αυτής, αναλόγως της εκπαιδεύσεως του ξεναγού και των αναγκών του Τουρισμού.

"4. Ξεναγός υπήκοος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κράτους-μέλους της ΕΖΕΣ πλην Ελβετίας, δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες ξεναγού στην Ελλάδα, όταν συνοδεύει ομάδα τουριστών προερχομένη από κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κατά την πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, ορισμένης χρονικής διάρκειας και

καθορισμένης διαδρομής σε χώρους πλην μουσείων και ιστορικών μνημείων, όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία".

"5. Ο εν λόγω ξεναγός θα πρέπει να φέρει επίσημη μετάφραση, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ή προελεύσεώς του, των ως άνω δικαιολογητικών, την οποία οφείλει να παρουσιάσει οποτεδήποτε του ζητηθεί από όργανο εξουσιοδοτημένο προς το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία".

Οι παράγρ. 4 και 5 προστέθηκαν με το άρθρο 2 Π.Δ. 273/1993. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του παρόντος άρθρου τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από το εδάφ. β άρθρο 2 του ΠΔ 340/1996 (ΦΕΚ Α/225).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.