Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 3552/2007-Σύσταση Ταμείου Κοινων. Αλληλεγγύης

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 6 - Ερμηνευτική διάταξη του άρθρο...

Άρθρο 6 - Ερμηνευτική διάταξη του άρθρου 27 παράγραφοι 5, 6 και 7 του ν. 2190/1994

1. Η αληθής έννοια των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 27 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) είναι ότι οι διατάξεις της απόφασης που κυρώθηκαν με την ως άνω παράγραφο 5 εφαρμόζονται στο προσωπικό που υπάγεται στην κυρωθείσα απόφαση, εφόσον το προσωπικό αυτό κατά το διδακτικό έτος έναρξης ισχύος του νόμου είχε προσληφθεί και υπηρετούσε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία αντιμισθία στις σχολές του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για μονιμοποίηση, σύμφωνα με την προθεσμία που επανακαθόρισε η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του ν. 2190/1994, είχε συμπληρώσει υπηρεσία τουλάχιστον δύο πλήρων διδακτικών ετών αθροιστικά και με δεκάωρη τουλάχιστον κατά μέσο όρο διδασκαλία την εβδομάδα για τα δύο αυτά έτη και η υπηρεσία αυτή συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια των διδακτικών ετών από την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ� αριθμ. 93956/29.5.1989 μέχρι και την έναρξη ισχύος του ν. 2190/1994.

2. Το προσωπικό που υπάγεται στην κυρωθείσα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του ν. 2190/ 1994 απόφαση, εφόσον πληροί τους όρους των διατάξεων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 27 του ν. 2190/1994, όπως αυτές ερμηνεύονται από την παράγραφο 1 του παρόντος, και εφόσον είχε υποβάλει σχετική αίτηση για μονιμοποίηση εντός της προθεσμίας που όρισε η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του ν. 2190/1994, μονιμοποιείται αναδρομικά από το χρονικό σημείο συνδρομής των προϋποθέσεων των διατάξεων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 27 του ν. 2190/ 1994, όπως αυτές ερμηνεύονται από την παράγραφο 1 του παρόντος.

3. Η μονιμοποίηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο διαπιστώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου. Η γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου διατυπώνεται μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος για επανέλεγχο των αιτήσεων που είχαν υποβάλει σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του ν. 2190/1994 και που είχαν απορριφθεί.

4. Τα αποτελέσματα της μονιμοποίησης ανατρέχουν στο χρόνο συνδρομής των προϋποθέσεων των διατάξεων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 27 του ν. 2190/ 1994, όπως αυτές ερμηνεύονται από την παράγραφο 1, μόνον ως προς τη βαθμολογική εξέλιξη και τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος του προσωπικού που μονιμοποιείται.

5. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία διδακτικού προσωπικού στον Ο.Α.Ε.Δ., με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, αναγνωρίζεται ως πρόσθετο προσόν για την πρόσληψή του στις Δημόσιες Επιχειρήσεις «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε.» και «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.». Ο τρόπος αξιολόγησης και μοριοδότησης της εργασιακής εμπειρίας με έμφαση στις επιδόσεις των απασχολουμένων θα καθοριστεί με τις προκηρύξεις που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄). Η εργασιακή εμπειρία των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής δεν λογίζεται ως προϋπηρεσία κατά την παράγραφο 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.