Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Β.Δ.153/1972 Άδεια μισθωτών εποχιακών επιχειρήσεων

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Έννοια εποχιακώς λειτουργούσ...

Άρθρο 2 - Έναρξη ισχύος ...

Άρθρο 1 - Έννοια εποχιακώς λειτουργούσας επιχείρησης - Προϋποθέσεις λήψης ετήσιας άδειας

1. Μισθωτοί απασχολούμενοι εις εποχιακώς λειτουργούσας επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή εργασίας του άρθρου 1 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945 "περί χορηγήσεως κατ' έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ' αποδοχών" δικαιούνται της υπό των διατάξεων του άρθρου 2 του αυτού νόμου προβλεπομένης αδείας μετ' αποδοχών καθ' έκαστον ημερολογιακόν έτος υπό μίαν των ακολούθων προϋποθέσεων:

α) Συνεπλήρωσαν παρά τη αυτή εποχιακώς λειτουργούση επιχειρήσει, εκμεταλλεύσει ή εργασία απασχόλησιν τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών επί δύο (2) συναπτά ημερολογιακά έτη, συνεχή δε και ουχί βραχυτέραν των εξ (6) μηνών κατ' έτος, ή

β) συνεπλήρωσαν παρά τη αυτή ομοίως εποχιακώς λειτουργούση

επιχειρήσει, εκμεταλλεύσει ή εργασία δώδεκα (12) μηνών τουλάχιστον απασχόλησιν επί τρία (3) συναπτά ημερολογιακά έτη, συνεχή δε και ουχί βραχυτέραν των τεσσάρων (4) μηνών κατ' έτος.

2. Ως εποχιακώς λειτουργούσαι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή εργασίαι δια την εφαρμογήν του παρόντος, νοούνται αι λόγω της φύσεως, των ιδιαζουσών ή των καιρικών συνθηκών εν γένει ή των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών λειτουργούσαι καθ' έκαστον ημερολογιακόν έτος επί χρόνον μείζονα των δύο (2) και ελάσσονα των δώδεκα (12) μηνών.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις του Α.Ν. 539/1945 "περί χορηγήσεως κατ' έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ' αποδοχών" ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν αύται μεταγενεστέρως.

Κατά την Ολ.Α.Π. 11/1991 μετά το άρθρο 16 Ν. 1082/1980 και το Ν. 1346/1983 καταργήθηκε σιωπηρώς η διάταξη του άρθρου 1 παραγρ. 1 του παρόντος.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.