Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

N. 2961/1954-Οργανισμός Απασχόλησης και Ασφαλίσεως

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Σύσταση οργανισμού απασχολήσ...

Άρθρο 2 - Αντικείμενα αρμοδιότητος του ...

Άρθρο 11 - Υπαγωγή στην ασφάλιση ανεργία...

Άρθρο 12 - Εξαίρεση από ασφάλιση ανεργία...

Άρθρο 13 - Εργασία εκ περιτροπής ...

Άρθρο 14 - Παροχές ασφάλισης ανεργίας...

Άρθρο 15 - Προϋποθέσεις επιδότησης ανερ...

Άρθρο 17 - Εξουσιοδοτική διάταξη...

Άρθρο 18 - Επιδότηση ανεργίας...

Άρθρο 19 - Δώρα εορτών επιδοτούμενων ανέ...

Άρθρο 20 - Συνέχιση επιδότησης ανεργίας ...

Άρθρο 21 - Υπολογισμός-Εκχώρηση-Συμψηφι...

Άρθρο 22 - Αναστολή επιδόματος ανεργίας ...

Άρθρο 23 - Διακοπή επιδόματος ανεργίας...

Άρθρο 24 - Εξομοίωση χρόνου επιδότησης μ...

Άρθρο 25 - Δανειοδότηση Ο.Ε.Κ. από Ο.Α.Ε.Δ...

Άρθρο 26 - Αρμοδιότητα τοπικών υπηρεσιώ...

Άρθρο 27 - Διαδικασία χορήγησης επιδόμα...

Άρθρο 28 - Ποινικές κυρώσεις ...

Άρθρο 29 - Ελεγχος επιδοτούμενων ανέργω...

Άρθρο 30 - Υπεύθυνη δήλωση ανέργου...

Άρθρο 31 - Διαδικασία χορήγησης επιδόμα...

Άρθρο 32 - Πόροι Ο.Α.Ε.Δ...

Άρθρο 33 - Είσπραξη εισφορών υπέρ Ο.Α.Ε.Δ...

Άρθρο 35 - Υποχρέωση συνδρομής στο έργο ...

Άρθρο 38 - Εναρξη ισχύος ΝΔ 2961/1954 ...

Άρθρο 1 - Σύσταση οργανισμού απασχολήσεως και ασφάλισης ανεργίας

1. Συνιστάται "Οργανισμός Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας" ως νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου, αναφερόμενος εφεξής ως Οργανισμός και διοικούμενος κατά τας διατάξεις του παρόντος.

2. Παραλείπεται ως μη ισχύουσα.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.