Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1351/1983 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 11 - Θέματα προσωπικού εκπαίδευση...

Άρθρο 11 - Θέματα προσωπικού εκπαίδευσης

1. Α) Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από την έκδοσή της η αριθ.

108/12.8.1982 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στο αριθ. 94 της 13.8.1982 (τεύχος Α'), φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, με το εξής περιεχόμενο:

"Μέχρι της οριστικής με νόμο ρύθμισης του θέματος, απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η κατά το άρθρο 33 παρ. 1 του ν. 682/1977 "περί ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων", πράξη του οικείου Επιθεωρητή, ο οποίος ελέγχει τη νομιμότητα της καταγγελίας της σχετικής σύμβασης εργασίας και την ενδεχόμενη καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος είναι άκυρες". Β) Η αληθινή έννοια της παραγράφου 1 του άρθρ. 33 του ν. 682/1977 είναι ότι απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών που έγιναν χωρίς την προβλεπόμενη πράξη του οικείου Επιθεωρητή είναι άκυρες.

Γ) Μέχρι να ρυθμισθούν με νόμο τα θέματα της ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης κανείς ιδιωτικός εκπαιδευτικός με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δεν απολύεται παρά μόνο με απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Δ) Κατεξαίρεση των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου είναι επιτρεπτή και έγκυρη απόλυση ιδιωτικών εκπαιδευτικών από τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων στις εξής περιπτώσεις:

1) Για κατάργηση σχολείων.

"2) Για κατάργηση τάξεων και τμημάτων τάξεων. Στην περίπτωση αυτή είναι επιτρεπτή η απόλυση αυτών που έχουν τη μικρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί σ' αυτούς η προβλεπόμενη αποζημίωση από το άρθρο 30 του ν. 682/1977. Από τις απολύσεις αυτές εξαιρούνται οι διδάσκοντες που είναι και ιδιοκτήτες των σχολείων".

3) Για συμπλήρωση του 70ού έτους της ηλικίας.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 47 του Ν. 309/1976, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 817/1978, εφαρμόζεται και σε όλους τους διορισμούς του προσωπικού της δημόσιας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ως και στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλαμβάνονται με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 967/1979. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.1983.

3. Εκπαιδευτικοί λειτουργοί, που υπηρετούν σε δημόσια σχολεία Δημοτικής και Μέσης Γενικής και Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μπορούν να μετέχουν σε όλα τα προγράμματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης, με τις ίδιες προϋποθέσεις, όρους και διαδικασίες που ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των αντιστοίχων κλάδων και μισθολογικών κλιμακίων της δημόσιας εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στα προγράμματα αυτά τους καταβάλλονται οι κάθε μορφής αποδοχές και επιδόματα που δικαιούνται σύμφωνα με τη σύμβασή τους. Κάθε σχετικό θέμα που ήθελε προκύψει ρυθμίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Για την κάλυψη πάγιων αναγκών του προγράμματος έργων σχολικής στέγης, οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που έχει προσληφθεί στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων και το Νομαρχιακό Ταμείο Βοιωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 6 του Ν. 993/1979, μετατρέπονται αυτοδίκαια από τη δημοσίευση του παρόντος σε αορίστου χρόνου. Η διάταξη αυτή ισχύει και για το προσωπικό που προσλήφθηκε με συμβάσεις έργου ή συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη μελέτη, προγραμματισμό και επίβλεψη των έργων της Πανεπιστημιούπολης Αθηνών, της Πoλυτεχνιούπολης Αθηνών καθώς και των Νοσοκομείων του Πανεπιστημίου Αθηνών.

5. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 66 του Ν. 576/1977, αφότου ίσχυσε, προστίθεται τέταρτο εδάφιο που έχει ως ακολούθως: "Οι μετατασσόμενοι εκπαιδευτικοί διατηρούν τη σειρά αρχαιότητας που είχαν πριν από τη μετάταξή τους και μπορούν να κριθούν προς προαγωγή, αν έχουν τα νόμιμα προσόντα, με τους πίνακες προακτέων του έτους 1978".

Καταργείται, αφότου ίσχυσε, η παράγραφος 4 του άρθρου 35 του Ν.

1143/1981 (ΦΕΚ 80 Α').

Κατά το χρονικό διάστημα, αφότου αρχίσει και μέχρι να ολοκληρωθεί, για καθένα από τους Κλάδους της Μέσης Δημόσιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της ΣΕΛΕΤΕ και της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, η διοικητική γενικά διαδικασία για τις επανεντάξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 69 παρ. 6 και 70 παρ. 1 του Ν.

576/1977 (ΦΕΚ 102 Α'), για την κατάρτιση εκ νέου πινάκων προακτέων και τις σχετικές προαγωγές του εκπαιδευτικού προσωπικού των κλάδων αυτών, των ετών 1977, 1978, 1979, 1980 και 1981, που έχουν ακυρωθεί με δικαστικές αποφάσεις ή θα ανακληθούν με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα λαμβάνει τις αποδοχές του κατεχόμενου μισθολογικού κλιμακίου κατά το χρόνο έναρξης καθένα κλάδο της διαδικασίας αυτής.

Η παραπάνω ρύθμισης ισχύει για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει η σχετική διοικητική διαδικασία και δεν παρατείνεται στην περίπτωση που θα ασκηθούν οποιαδήποτε ένδικα μέσα κατά των σχετικών πράξεων. Στους εκπαιδευτικούς που μετά την ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας θα αποκτήσουν αναδρομικά μισθολογικό κλιμάκιο ανώτερο από το κατεχόμενο δεν καταβάλλονται αναδρομικές αποδοχές.

Εφόσον για τις πιο πάνω προαγωγές δεν υπάρχουν υπηρεσιακές εκθέσεις στο βαθμό από τον οποίο η προαγωγή, λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις που ανάγονται στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι κρινόμενοι θεωρούνται ότι κατέχουν το βαθμό λόγω των παραπάνω επανεντάξεων, μέσα στα χρονικά όρια των τελευταίων πέντε ετών, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Το εδάφ. 2 της περίπτ. Δ της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 παρ. 5 Ν. 1566/1985.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.