Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1566/1985 Α'βάθμια - Β'βάθμια εκπαίδευση

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 62 - Θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης...

Άρθρο 62 - Θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης

[1. - 3. καταργήθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71/19.5.2010)].

4. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού είτε σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες είτε σε δημόσια σχολεία με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον δικαιούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την ίδια βαθμολογική εξέλιξη με τους δημόσιους

εκπαιδευτικούς και έχουν συνολικό χρόνο υπηρεσίας σε ιδιωτικά ή και δημόσια σχολεία περισσότερο από εκείνο που απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την εξέλιξή τους από τον εισαγωγικό μέχρι τον κατεχόμενο βαθμό, εντάσσονται ή επανεντάσσονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ανάλογα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους που διανύθηκε με 18ωρη εβδομαδιαία διδασκαλία ή με προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις μειωμένο ωράριο για τους διευθυντές σχολών και προϊσταμένους τμημάτων. Στο χρόνο υπηρεσίας για την ένταξη μπορεί να υπολογισθεί και υπηρεσία με μειωμένο ωράριο απασχόλησης, η οποία λαμβάνεται υπόψη σε κλάσμα με αριθμητή το ωράριο απασχόλησης και παρονομαστή την υποχρεωτική απασχόληση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Επίσης στο χρόνο υπηρεσίας για την ένταξη υπολογίζεται και το συνολικό διάστημα κατά το οποίο οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελματικών σχολών είχαν τεθεί εκτός υπηρεσίας από το καθεστώς της δικτατορίας 1967-1974. Η σειρά αρχαιότητας καθορίζεται με βάση τον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ένταξης. Ως ημερομηνία ένταξης θεωρείται η ημέρα έναρξης ισχύος αυτού του νόμου. Στους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται, σύμφωνα με τα παραπάνω δεν καταβάλλεται διαφορά αποδοχών αναδρομικά.

5. Το εδάφιο 2 της περίπτωσης Δ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 1351/1983 αντικαθίσταται.

6. Εξακολουθεί να ισχύει για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς το μειωμένο λόγω βαθμού υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, χωρίς μείωση των αποδοχών τους. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί υποχρεούνται να αναλάβουν πρόσθετες ώρες διδασκαλίας ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη του σχολείου μέχρι να συμπληρώσουν το προβλεπόμενο από το νόμο αυτόν υποχρεωτικό ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 52 οι διατάξεις αυτού του νόμου εφαρμόζονται ανάλογα στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο εκπαιδευτικό προσωπικό τους, εκτός από τις διατάξεις των περιπτώσεων Α, Β, και Γ του άρθρου 11.

 

 

Σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 6 του ν. 2740/99 (Α' 186/16.9.1999), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και μετά το έτος 2002 για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου ή προσλαμβάνονται στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και το σχολικό έτος 2001-2002, εφόσον έχουν διορισθεί στη δημόσια εκπαίδευση από τους οικείους πίνακες διοριστέων οι σύγχρονοί τους κατά τη λήψη του πτυχίου, που αποτελεί προσόν διορισμού.- Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267/20.11.2003), οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, εφόσον είναι εκπαιδευτικοί, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου (με παραπομπή και στις παρ. 1 και 2 του παρόντος).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.