Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 3194/2003 Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 5 παρ. 2-4 - Θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης ...

Άρθρο 5 παρ. 2-4 - Θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης

2. Όσοι προσλαμβάνονται στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν. 2986/2002, όπως τροποποιήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, μπορούν να μονιμοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1600/1986 (ΦΕΚ 76 Α'), εφόσον έχουν διορισθεί σε μόνιμες οργανικές θέσεις οι προσωρινοί αναπληρωτές που έχουν την ίδια με αυτούς προϋπηρεσία.**

3. Οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν. 2986/2002, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και για όσους απολύθηκαν από ιδιωτικά σχολεία κατά τα έτη 1996 μέχρι και 2001.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, εφόσον είναι εκπαιδευτικοί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 62 παρ. 3 του Ν. 1566/1985.

 

 

Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (Α΄ 138/22.7.2004), οι διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κ α ι στους εκπαιδευτικούς που απολύθηκαν από ιδιωτικά σχολεία και είχαν προσληφθεί στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μέχρι και την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α'/βλ. οικεία σχόλια).----Η διάταξη της περίπτωσης β' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την ισχύ της με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 3391/2005 ΦΕΚ Α 240.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.