Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' - ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 24 - Σύνθεσις - Προσόντα

1. Η σύνθεσις του διδακτικού προσωπικού εκάστου δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου είναι ιδία κατ' αριθμόν με την σύνθεση του διδακτικού προσωπικού των δημοσίων σχολείων, ανάλογος προς τα λειτουργούντα τμήματα και ανεξάρτητος της κατά φύλον συνθέσεως.

2. Η σύνθεσις του διδακτικού προσωπικού εκάστου γυμνασίου και λυκείου, είναι ανάλογος προς το αναλυτικόν και ωρολόγιον πρόγραμμα.

3. Το διδακτικόν προσωπικόν των ιδιωτικών σχολείων δέον να έχη τα και δια το διδακτικόν προσωπικόν των δημοσίων σχολείων απαιτούμενα προσόντα, πλην των κατωτέρω εξαιρέσεων:

α) Επιτρέπεται όπως Ελληνες πολίται υπηρετήσαντες μέχρι και του σχολικού έτους 1976-77, ως καθηγηταί Ξένων Γλωσσών, Οικοκυρικών, Τεχνικών και Μουσικής εις ιδιωτικά σχολεία και μη έχοντες τα τυπικά προσόντα σπουδών διορίζωνται εις Ιδιωτικά σχολεία, κατατασσόμενοι εις τους κλάδους Α10, Α11, Α12, Α13 και Α14 του άρθρ. 34 του Νόμ. 309/1976. Η παρούσα διάταξις εφαρμόζεται και δια τους μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος αποφοιτήσαντες του Ειδικού Τμήματος (COUR SPECIAL) του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, τους κεκτημένους και απολυτήριον Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου.

β) Επιτρέπεται η πρόσληψις διδασκαλισσών εις θέσεις νηπιαγωγών, εφ' όσον κατά διαπίστωσιν του οικείου Επιθεωρητού δεν προσφέρονται προς πρόσληψιν νηπιαγωγοί.

γ) Επιτρέπεται η πρόσληψις ιδιωτικών εκπαιδευτικων ασχέτως ορίου ηλικίας ουχί όμως πέραν του 70ού έτους.

δ) Επιτρέπεται η πρόσληψις ιδιωτικών εκπαιδευτικών μη εκπληρωσάντων τας στρατιωτικάς υποχρεώσεις των.

Άρθρο 25 - Διευθυνταί - Υποδιευθυνταί

1. Εκαστον Ιδιωτικόν σχολείον διευθύνει ιδιωτικός εκπαιδευτικός έχων τα υπό της παρ. 3 του άρθρ. 34 του παρόντος νόμου οριζόμενα προσόντα.

2. Εις ην περίπτωσιν αποδεδειγμένως δεν προσφέρεται ή δεν εξευρίσκεται ιδιωτικός εκπαιδευτικός έχων τα κατά την προηγουμένην παράγραφον προσόντα δια να αναλάβη την διεύθυνσιν του σχολείου, δύναται μετ' ητιολογημένην απόφασιν του οικείου Επιθεωρητού να ανατεθή η διεύθυνσις εις ιδιωτικόν εκπαιδευτικόν έχοντα κατώτερον του δια τους Διευθυντάς οριζομένου βαθμού.

3. Εάν ο ιδιοκτήτης του σχολείου είναι και εκπαιδευτικός της αντιστοίχου βαθμίδος εκπαιδεύσεως, δύναται να ορίζεται διευθυντής του σχολείου του, εφ' όσον έχει τον υπό της παρ. 3 του άρθρ. 34 του παρόντος προβλεπόμενον κατά περίπτωσιν βαθμόν, φυλαττομένης της ισχύος της προηγουμένης παραγράφου.

4. Ο διορισμός του διευθυντού γίνεται καθ' έκαστον έτος δι' αποφάσεως του οικείου Επιθεωρητού, μετά πρότασιν του ιδιοκτήτου του σχολείου.

5. Οι διευθυνταί των ιδιωτικών σχολείων δεν δύνανται να υπηρετούν παραλλήλως εις έτερον εκπαιδευτήριον οιουδήποτε τύπου, υποχρεούμενοι να ευρίσκωνται εις το σχολείον καθ' όλας τας εργασίμους ώρας, δύνανται όμως να διδάσκουν εις έτερον Γυμνάσιον ή Λύκειον του αυτού

εκπαιδευτηρίου.

6. Τον διευθυντήν ιδιωτικού σχολείου, απόντα ή κωλυόμενον, αναπληροί έτερος εκπαιδευτικός του αυτού σχολείου, οριζόμενος υπό του οικείου Επιθεωρητού κατά την έναρξιν του σχολικού έτους, μετά πρότασιν του ιδιοκτήτου.

Άρθρο 26 - Καθήκοντα - Υποχρεώσεις - Περιορισμοί Διευθυντού και Διδακτικού προσωπικού

1. Τα ειδικώτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις των διευθυντών των Ιδιωτικών σχολείων και του διδακτικού προσωπικού αυτών είναι τα αυτά προς τα οριζόμενα εκάστοτε δια τους εκπαιδευτικούς των δημοσίων σχολείων, φυλαττομένης της ισχύος της παρ. 1 του άρθρ. 27 του παρόντος.

2. Δεν επιτρέπεται εις τους διδάσκοντας όπως, κατά την διδασκαλίαν και την εν γένει αυτών δραστηριότητα εις το σχολείον, αναπτύσσουν απόψεις αντικειμένας εις τους υπό του Συντάγματος καθοριζομένους σκοπούς της Παιδείας, ως και να προβαίνουν εις πάσας μορφής εκδηλώσεως και δραστηριότητας υπέρ πολιτικών κομμάτων και ομάδων.

3. Ο διευθυντής ιδιωτικού σχολείου είναι υπεύθυνος δια την από εκπαιδευτικής πλευράς ομαλήν λειτουργίαν του σχολείου. Οφείλει να συνεργάζεται μετά του ιδιοκτήτου γνωστοποιών εις αυτόν τας

παρουσιαζομένας ελλείψεις και υποδεικνύων την συμπλήρωσιν αυτών. Εις περίπτωσιν αμελείας του ιδιοκτήτου ο Διευθυντής οφείλει να αναφέρη σχετικώς εις τον οικείον Επιθεωρητήν, υποκείμενος άλλως εις πειθαρχικόν έλεγχον.

Άρθρο 27 - Όριον ωρών διδασκαλίας - Υπερωρίαι

1. Το όριον των καθ' εβδομάδα ωρών διδασκαλίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πλήρους απασχολήσεως, είναι το ισχύον εκάστοτε δια τους δημοσίους εκπαιδευτικούς των δημοσίων σχολείων. Πέραν των ωρών διδασκαλίας, ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποχρεούται εις την παροχήν και άλλων υπηρεσιών, συνδεομένων προς το εν γένει εκπαιδευτικόν έργον, ως συμμετοχή εις διαφόρους συνεδριάσεις των συλλόγων των διδασκόντων, συμμετοχή εις εορτάς και άλλας εκδηλώσεις, ενημέρωσις γονέων κ.λ.π., παραμένων εις το σχολείον κατά τας ώρας και ημέρας λειτουργίας αυτού, και πάντως ουχί πέραν των 30 ωρών εν τω συνόλω εβδομαδιαίως, δια τους κατά πλήρες διδακτικόν ωράριον απασχολουμένους εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαιδεύσεως και κατ' αναλογίαν δια τους απασχολούμενους με ηλαττωμένον διδακτικόν ωράριον.

2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δύνανται να διδάσκουν πέραν των υπό του παρόντος προβλεπομένου ανωτάτου ορίου ωρών υποχρεωτικής διδασκαλίας και μέχρι δέκα ωρών εβδομαδιαίως, μαθήματα της ειδικότητός των, εις το σχολείον εις το οποίον υπηρετούν ή εις έτερα σχολεία, επί ωριαία αντιμισθία ίση τουλάχιστον προς την αντίστοιχον τοιαύτην, των δημοσίων εκπαιδευτικών.

Η ανάθεσις της υπερωριακής διδασκαλίας ενεργήται προτάσει του ιδιοκτήτου, μετ' έγκρισιν του οικείου Επιθεωρητού εις τον οποίον υπάγεται το σχολείον, κοινοποιουμένην και εις την Επιθεώρησιν του σχολείου εις το οποίον κυρίως απασχολείται.

3. Δημόσιοι εκπαιδευτικοί μέσης εκπαιδεύσεως μέχρι και του βαθμού του Βοηθού Γυμνασιάρχου δύνανται να διδάσκουν υπερωριακώς εις ιδιωτικά σχολεία και μέχρις οκτώ ωρών εβδομαδιαίως κατ' ανώτατον όριον, τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρ. 51 του Νόμ. 1811/51 και του άρθρ. 37 παρ. 13 του Νόμ. 309/76.

«4. α) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εργασθούν λιγότερες ώρες από αυτές του ωραρίου τους, υποβάλλουν αυτοπροσώπως σχετική αίτηση προς τον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης για τροποποίηση του διοριστηρίου τους. β) Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, κατά την περίπτωση 2 της παραγράφου 1Δ του άρθρου 11 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α'), όπως ισχύει, ο διευθυντής του σχολείου, με σύμφωνη γνώμη του εκπαιδευτικού, μπορεί να προτείνει στο οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντί της απόλυσης αυτών που έχουν τη μικρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση, την τροποποίηση του διοριστηρίου τους, ώστε να εργάζονται λιγότερες ώρες.»

 

Η παρ. 4 προτέθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71/19.5.2010)

Άρθρο 28 - Επετηρίς Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

1. Εκπαιδευτικοί έχοντες τα υπό του παρόντος νόμου οριζόμενα προσόντα εγγράφονται εις την Επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών, τηρουμένων παρά τη Κεντρική Υπηρεσία, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, συνοδευομένην υπό των

προβλεπομένων προς διορισμών δικαιολογητικών και γραμματείου καταθέσεως του προβλεπομένου ποσού υπέρ του "Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσεως".

2. Η καταχώρησις εις την επετηρίδα, γίνεται κατόπιν πράξεως της υπό του παρόντος νόμου προβλεπομένης Επιτροπής Επετηρίδος.

3. Η επετηρίς ιδιωτικών εκπαιδευτικών κοινοποιήται προς τας επιθεωρήσεις δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως.

4. Εις την Επετηρίδα εγγράφονται:

Α' πίναξ: Οι υπηρετούντες κατ' αποκλειστικότητα εις την ιδιωτικήν εκπαίδευσιν και μη ανήκοντες εις μίαν των επομένων κατηγοριών, ως και οι κεκτημένοι τα υπό του παρόντος νόμου οριζόμενα προσόντα διορισμού ιδιοκτήται ιδιωτικών σχολείων.

Β' πίναξ: Οι το πρώτον επιθυμούντες να διδάξουν εις την ιδιωτικήν εκπαίδευσιν και μέχρι της συμπληρώσεως διετούς διδακτικής υπηρεσίας, μετά την οποία εγγράφονται εις τον Α' πίνακα.

"Γ' πίναξ: Οι συνταξιούχοι Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οι μη υπερβάντες το 70όν έτος της ηλικίας των, ως και οι συνταξιούχοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί οι τυχόντες συντάξεως μικροτέρας της αντιστοιχούσης εις πλήρην σύνταξιν υπαλλήλων επί βαθμώ 2ω και μη υπερβάντες το 65ον έτος της ηλικίας των".

5. Τα του τρόπου συντάξεως και τηρήσεως της επετηρίδος, κοινοποιήσεώς της προς τας Επιθεωρήσεις, ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια αυτής καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 

Ο Γ' πίνακας της παραγράφου 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παραγρ. 1 Ν. 1035/1980.

Άρθρο 29 - Πρόσληψις διδακτικού προσωπικού

1. Το διδακτικόν προσωπικόν των ιδιωτικών σχολείων, επιλέγεται υπό των ιδιοκτητών αυτών, εκ των εγγεγραμμένων εις τους πίνακες της επετηρίδος ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ως και εξ υπαλλήλων του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και διορίζεται υπό του οικείου Επιθεωρητού, κατόπιν προτάσεως του ιδιοκτήτου του σχολείου. Ο ιδιοκτήτης κατά την επιλογήν, δεν δεσμεύεται εκ της σειράς εγγραφής εις τον πίκανα. "2. Εν πάση περιπτώσει η σύνθεσις του διδακτικού προσωπικού εκάστου σχολείου δέον να περιλαμβάνει κατά ποσοστόν τουλάχιστον 75% ανήκοντες εις τον πίνακα Α' και να μη υπερβαίνη κατά ποσοστόν το 25% δια τους ανήκοντας εις τον πίνακα Β' και 10% δια τους ανήκοντας εις τον πίνακα Γ', ως και τους προερχομένους εξ υπαλλήλων του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Παρεκκλίσεις λόγω εξαιρετικών περιπτώσεων εκ των ορίων τούτων επιτρέπονται, ιδία δι' επαρχιακά ιδιωτικά σχολεία, κατόπιν ητιολογημένης αποφάσεως του οικείου Επιθεωρητού".

 

 

Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 1035/1980.

Άρθρο 30 - Σχέσις εργασίας και διάρκεια συμβάσεως

1. Οι διδάσκοντες εις τα ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαιδεύσεως εκπαιδευτικοί, τελούν επί σχέσει εργασίας ωρισμένου ή αορίστου χρόνου κατά τα εις τας επομένας παραγράφους του παρόντος άρθρου οριζόμενα.

"2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του πίνακα Β. προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικοί σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από το" Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης ή Προϊστάμενο του οικείου Γραφείου Εκπαίδευσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει από την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 311 Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του. «Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου.»

"3. α) Μετά την πάροδο της «διετίας» η σύμβαση μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου, οπότε είναι δυνατόν να καταγγελθεί μόνο για τους λόγους που προβλέπονται από:

ι. Τα εδάφια α ' έως ε. του άρθρου 33 παρ. 4 του παρόντος. ιι. Το άρθρο 11 του ν. 1351/1983 παρ. 1 εδ. Δ. (ΦΕΚ 56 Α), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παρ. 5 του ν. 1566/1985.

ιιι. Εφόσον υπάρχει διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη - εκπαιδευτικού. Το γεγονός της διαταραχής διαπιστώνεται μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Διεύθυνσης και στην οποία συμμετέχουν ένας Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης με αρμοδιότητα στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, ως Πρόεδρος, ένας εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ και ένας εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων. Εάν δεν υπάρχει Πάρεδρος του Τμήματος Αξιολόγησης μπορεί να ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής Πάρεδρος άλλου Τμήματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η πρόταση της επιτροπής αυτής εκτελείται με απόφαση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης. Σε περίπτωση απόλυσης για το λόγο αυτόν καταβάλλεται στους απολυόμενους εκπαιδευτικούς η προβλεπόμενη αποζημίωση από το άρθρο 30 παρ. 5 του ν. 682/1977.

«iv. Κατά τη λήξη κάθε σχολικού έτους είναι δυνατή η καταγγελία της σύμβασης ενός εκπαιδευτικού ανά ιδιωτική εκπαιδευτική μονάδα και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Τα ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια της ίδιας έδρας, του ίδιου ιδιοκτήτη και με την ίδια διεύθυνση θεωρείται ότι αποτελούν ενιαία εκπαιδευτική μονάδα. Στους απολυόμενους εκπαιδευτικούς της περίπτωσης αυτής καταβάλλεται η αυξημένη αποζημίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 5.»

[β) κ α τ α ρ γ ή θ η κ ε με την παρ. 16β) του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71/19.5.2010) και σύμφωνα με το τελευταίο εδ. της ιδίας παρ. η ισχύς της κατάργησης ξεκινά από το σχολικό έτος 2010-2011].

"4. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του πίνακα Α. του άρθρου 28 του παρόντος προτείνονται για πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει από την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31 η Αυγούστου του έκτου έτους από την πρόσληψή του. Κατά τη λήξη της εξαετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 3 μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, οπότε είναι δυνατόν να καταγγελθεί σύμφωνα με το εδάφιο β της ίδιας παραγράφου."

5. Διαρκούσης της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου, η σύμβασις δύναται να καταγγελθή υπό του ιδιοκτήτου καταβαλλομένης αποζημιώσεως ενός μηνός δι' έκαστον έτος προσφοράς των υπηρεσιών του εις το αυτό σχολείον και μέχρις 25 ετών, υπολογιζομένης και της υπηρεσίας του επί συμβάσει ωρισμένου χρόνου.

6. Οι αποχωρούντες ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, λόγω συμπληρώσεως του συνταξίμου χρόνου ή του 70ού έτους της ηλικίας των, δικαιούνται αποζημιώσεως ίσης προς το ήμισυ της προβλεπομένης υπό της προηγουμένης παραγράφου δια την περίπτωσιν καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας.

7. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απομακρυνόμενοι ένεκα ανεπαρκείας περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων των, διαπιστουμένης υπό του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή ένεκα επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απολύσεως, ουδεμίας δικαιούνται αποζημιώσεως.

8. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί διατελούντες επί σχέσει εργασίας ωρισμένου ή αορίστου χρόνου και απολυόμενοι ένεκα καταργήσεως του σχολείου, εις το οποίον υπηρετούν, δεν δικαιούνται αποζημιώσεως.

9. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

10. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

11. Οι διδάσκοντες εις τα ιδιωτικά σχολεία, μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημοσίας εκπαιδεύσεως, άλλοι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. απασχολούνται επί ωριαία αντιμισθία, η οποία δεν δύναται να είναι κατωτέρα της οριζομένης εκάστοτε δια τους διδάσκοντες υπερωριακώς εις τα δημόσια σχολεία, δημοσίους εκπαιδευτικούς.

 

 

 

Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 7 Ν. 817/1978 (ΦΕΚ Α' 170), οι κατά την παρ. 5 του παρόντος άρθρου απολύσεις ενεργούνται κατόπιν δεκαπενθημέρου τουλάχιστον προειδοποιήσεως, επάγονται δε έννομα αποτελέσματα την 31η Αυγούστου του σχολικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται. Οι παρ. 9 και 10 καταργήθηκαν με το εδάφιο 13 άρθρου 13 Ν. 1566/1985. Οι παρ. 2, 3, 4 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 άρθρου 13 Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ Α' 24). ======================================= - Το εντός " τελευταίο εδ. της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το πρώτο εδ. της παρ. 15 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71/19.5.2010). - Η εντός " " λέξη ("διετίας") στην αρχή της παρ. 3α) τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το δεύτερο εδ. της παρ. 15 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71/19.5.2010). - Η περ. iv της παρ. 3α προστέθηκε με την παρ. 16α) του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71/19.5.2010) και σύμφωνα με το τελευταίο εδ. της ιδίας παρ. η ισχύς της ξεκινά από το σχολικό έτος 2010-2011.

Άρθρο 31 - Συμπλήρωσις κενουμένων θέσεων

1. Κενουμένης θέσεως διδακτικού προσωπικού κατά την διάρκειαν του διδακτικού έτους, ο ιδιοκτήτης του σχολείου οφείλει όπως εντός 10ημέρου, προτείνη προς τον οικείον Επιθεωρητήν τον διορισμόν αντικαταστάτου, της εγκριτικής αποφάσεως εκδιδομένης εντός τριημέρου από της λήψεως της προτάσεως του ιδιοκτήτου.

Παρεχομένης της τριημέρου ταύτης προθεσμίας, ο αντικαταστάτης νομίμως ασχολείται, εφ' όσον κέκτηται τα νόμιμα προσόντα.

2. Εις περίπτωσιν παραλείψεως του ιδιοκτήτου να προτείνει

αντικαταστάτην ο Επιθεωρητής δύναται να αναθέση την αναπλήρωσιν της κενής θέσεως εις εκπαιδευτικόν της αυτής ειδικότητος και εις εξαιρετικάς περιπτώσεις, συγγενούς ειδικότητος. Ούτος απασχολείται μέχρι λήξεως του διδακτικού έτους, του ιδιοκτήτου υποχρεουμένου να καταβάλλη τας σχετικάς αποδοχάς.

Άρθρο 32 - Διαδικασία πληρώσεως θέσεως

1. Δια την πλήρωσιν θέσεως διδακτικού προσωπικού ιδιωτικού σχολείου, υποβάλλεται προς τον ιδιοκτήτη αυτού αίτησις του ενδιαφερομένου, βεβαίωσις περί της εγγραφής του εις την επετηρίδα, ως και υπεύθυνος δήλωσις περί της ιδιότητός του της τυχόν απασχολήσεώς του και των ωρών απασχολήσεώς του εις έτερον σχολείον ή φροντιστήριον.

2. Ο ιδιοκτήτης υποβάλλει προτάσεις προσλήψεως διδακτικού προσωπικού ή αναθέσεως διδασκαλίας εις αυτό, εις τον οικείον Επιθεωρητήν κατά το χρονικόν διάστημα από της ενάρξεως του σχολικού έτους μέχρι της ημερομηνίας ενάρξεως των μαθημάτων. Αι προτάσεις δια την πρόσληψιν του Διευθυντού και του απαιτουμένου διδακτικού προσωπικού δια την διενέργειαν των πάσης φύσεως εξετάσεων, υποβάλλονται το βραδύτερον μέχρι της 31ης Αυγούστου.

Αι εγκρίσεις επί των προτάσεων τούτων παρέχονται εντός τριημέρου από της υποβολής των.

3. Εάν κατά την ημέραν ενάρξεως των μαθημάτων, ο ιδιοκτήτης δεν έχει προτείνη την συμπλήρωσιν κενής θέσεως, ο οικείος Επιθεωρητής αναθέτη την διδασκαλίαν των αντιστοίχων ωρών εις εκπαιδευτικόν, έχοντα τα απαιτούμενα προσόντα.

Άρθρο 33 - Λύσις της σχέσεως εργασίας

1. Η σχέσις εργασίας μεταξύ του ιδιοκτήτου ιδιωτικού σχολείου και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού λύεται δια του θανάτου, της εκπτώσεως, της αποδοχής παραιτήσεως και της απολύσεως, μετά πράξιν του οικείου Επιθεωρητού.

2. Ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός εκπίπτει αυτοδικαίως της υπηρεσίας, εάν καταδικασθή δι' αμετακλήτου αποφάσεως εις ποινήν συνεπαγομένην έκπτωσιν δια τους δημοσίους υπαλλήλους.

3. Παραίτησις ιδιωτικού εκπαιδευτικού κατά την διάρκειαν του διδακτικού έτους επιτρέπεται μόνον τη συναινέσει του ιδιοκτήτου ή δι' αποχρώντα λόγον εκτιμώμενον υπό του οικείου Επιθεωρητού.

Η παραίτησις υποβάλλεται προς τον Επιθεωρητήν δια του ιδιωτικού σχολείου, η δε αποδοχή αυτής κοινοποιείται αμέσως προς τον ιδιοκτήτη, όστις υποχρεούται εντός 5 ημερών να υποβάλει πρότασιν περί διορισμού αντικαταστάτου.

Ο παραιτηθείς δεν δύναται να αποχωρήση του σχολείου, προς της αναλήψεως των καθηκόντων του αντικαταστάτου, εκτός εάν παρήλθε μην από της υποβολής της παραιτήσεώς του και δεν του εγένετο κοινοποίησις της αποδοχής της.

Οι διοριζόμενοι εις την δημοσίαν εκπαίδευσιν ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, λογίζονται αυτοδικαίως παραιτούμενοι εκ του ιδιωτικού σχολείου εις το οποίον υπηρετούν, άμα τη αναλήψει υπηρεσίας εις την δημοσίαν εκπαίδευσιν.

4. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απολύονται εκ του ιδιωτικού σχολείου εις το οποίον υπηρετούν λόγω:

α) σωματικής ή πνευματικήν ανικανότητος, διαπιστουμένης υπό της οικείας κατά τόπον πρωτοβαθμιού υγειονομικής επιτροπής του Δημοσίου και μετ' ένστασιν του ενδιαφερομένου υπό της δευτεροβαθμίου υγειονομικής επιτροπής του Δημοσίου, ούσης υποχρεωτικής δια τον οικείον ασφαλιστικόν φορέα,

β) συμπληρώσεως του 70ού έτους της ηλικίας των ή χρόνου υπηρεσίας θεμελιούντος δικαίωμα προς λήψιν πλήρους συντάξεως εκ φορέως ασφαλίσεως των ιδιωτικών εκπαιδευτικών,

γ) επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απολύσεως υπό του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου,

δ) πράξεως τελεσθείσης υπό του ιδιωτικού εκπαιδευτικού εντός της προ του διορισμού του πενταετίας, συνιστώσης έλλειψιν των, εις τον δημόσιον υπάλληλον προσηκόντων ηθικών προσόντων, εφ' όσον δεν παρήλθε διετία από του διορισμού, μετ' απόφασιν του υπηρεσιακού συμβουλίου.

ε) ανεπαρκείας περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων των, διαπιστουμένην υπό του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίο και στηριζομένην εις δύο τουλάχιστον υπηρεσιακάς εκθέσεις συντασσομένας υπό του οικείου επιθεωρητού και απεχούσας αλλήλων εν τουλάχιστον διδακτικόν έτος. [στ) Παραλείπεται ως μη ισχύον].

5. Η απόλυσις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ένεκα πειθαρχικού παραπτώματος, ανεπαρκείας ή νόσου, επέρχεται από της κοινοποιήσεως της οικείας πράξεως εις τον ιδιωτικόν εκπαιδευτικόν. Η λύσις της σχέσεως εργασίας δια τους εκπαιδευτικούς της περιπτώσεως β' της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, επέρχεται κατά την λήξιν του διδακτικού έτους.

Το εδ. στ της παρ. 4 καταργήθηκε από το άρθρο 13 παρ. 2 περ. ε του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ Α 24/13.2.2002).

Άρθρο 34 - Προαγωγαί

1. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προάγονται ή λαμβάνουν τον μισθόν του ανωτέρου μισθολογικού κλιμακίου, αναλόγως προς τα προσόντα, το ευδόκιμον και το χρόνον υπηρεσίας των εις τον αυτόν βαθμόν ή κλιμάκιον κατά τα ισχύοντα εκάστοτε δια την προαγωγήν των δημοσίων εκπαιδευτικών λειτουργών και κατόπιν αιτήσεώς των.

2. Η προαγωγή γίνεται μέχρι του βαθμού της νηπιαγωγού Α' και του Διευθυντού Β' δια τους εκπαιδευτικούς της δημοτικής εκπαιδεύσεως και του Γυμνασιάρχου δια τους εκπαιδευτικούς της μέσης εκπαιδεύσεως, δια πράξεως του οικείου Επιθεωρητού μετ' απόφασιν του κατά περίπτωσιν αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου.

3. Δι' αποφάσεως του οικείου Επιθεωρητού εκδιδομένης καθ' έκαστον έτος τη προτάσει του ιδιοκτήτου εκάστου ιδιωτικού σχολείου, ανατίθενται καθήκοντα Διευθυντών ιδιωτικών σχολείων ως ακολούθως:

α) Διευθυντρίας νηπιαγωγείου, εις νηπιαγωγόν Α'.

β) Διευθυντού δημοτικού σχολείου εις Διευθυντήν Β'.

γ) Διευθυντού Γυμνασίου, εις βοηθόν Γυμνασιάρχην και

δ) Διευθυντού Λυκείου εις Γυμνασιάρχην.

4. Εις τους ασκούντας καθήκοντα διευθυντών ιδιωτικών σχολείων, απονέμεται ο προβλεπόμενος δια τους Διευθυντάς αντιστοίχων δημοσίων σχολείων οργανικός βαθμός και καταβάλλονται αι αντίστοιχοι αποδοχαί. Ούτοι απομακρυνόμενοι καθ' οιονδήποτε τρόπον εκ του αυτού σχολείου, διατηρούν τον βαθμόν, ον είχον, προ της αναθέσεως αυτής καθηκόντων διευθυντών ιδιωτικών σχολείων.

Άρθρο 35 - Άδειαι - Αναπλήρωσις

1. Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί των ιδιωτικών σχολείων δικαιούνται εις εξαιρετικάς περιπτώσεις, 10ημέρου κανονικής αδείας πλήρων αποδοχών κατά την διάρκειαν του διδακτικού έτους.

Αι κανονικαί αύται άδειαι χορηγούνται από των οικείων Επιθεωρητών, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και εκτιμήσεως των λόγων ένεκα των οποίων επιβάλλεται η χορήγησις, μετά προηγουμένην γνωμάτευσιν του διευθυντού και του ιδιοκτητού του σχολείου.

2. Αναρρωτικαί άδειαι χορηγούνται κατά τας προϋποθέσεις και την διαδικασίαν, την ισχύουσαν δια τον ασφαλιστικόν φορέα, εις τον οποίον είναι ασφαλισμένοι.

3. Αι κυοφορούσαι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δικαιούνται της ειδικής αδείας λόγω κυήσεως και τοκετού, η οποία προβλέπεται από του ασφαλιστικού φορέως, εις ον υπάγονται.

4. Οι εν αδεία διατελούντες εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων, οι στρατευόμενοι ως και οι δι' οιονδήποτε λόγο μη ασκούντες τα καθήκοντά των αναπληρούνται προσωρινώς και μέχρις επανόδου του αναπληρουμένου, δι' άλλων εχόντων τα νόμιμα προσόντα, κατά το άρθρ. 24 του παρόντος, μετά πρότασιν του ιδιοκτήτου του σχολείου και έγκρισιν του οικείου Επιθεωρητού.

Αμα τη αναλήψει των καθηκόντων των, ο αναπληρωτής αποχωρεί άνευ ετέρας διαδικασίας.

Άρθρο 36 - Αποδοχαί

"1. Οι Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τουλάχιστον τας εκάστοτε αποδοχάς των ομοιοβάθμων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων περιλαμβανομένου και του προσωρινού επιδόματος, το οποίον προβλέπεται υπό της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 754/1978 "περί ρυθμίσεως των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών, των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. και άλλων τινών συναφών διατάξεων".

2. Ούτοι δικαιούνται και της καταβαλλομένης εις τους δημοσίους εκπαιδευτικούς αποζημιώσεως δια την συνοδείαν μαθητών εις σχολικάς εκδρομάς, θεωρούνται ως διατελούντες εν διατεταγμένη υπηρεσία.

3. Αι αποδοχαί κατατίθενται υπό του ιδιοκτήτου του σχολείου την 25ην εκάστου μηνός εις το πλησιέστερον υποκατάστημα Τραπέζης εκ του οποίου και εισπράττονται υπό των δικαιούχων.

Εξαίρεσις εκ των διατάξεων της παρούσης παραγράφου επιτρέπεται μόνον δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

4. Δια πάσαν άνευ αδείας και αδικαιολόγητον απουσίαν, ιδιωτικού εκπαιδευτικού ενεργήται ανάλογως περικοπή των αποδοχών του, ως επί δημοσίων υπαλλήλων δι' αποφάσεως του Διευθυντού του σχολείου κοινοποιημένης και προς τον οικείον επιθεωρητήν.

5. Οι διευθυνταί των ιδιωτικών σχολείων λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών του βαθμού των ασχέτως ωρών και τας οποίας διδάσκουν.Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 Ν. 817/1978 (ΦΕΚ Α' 170).

Άρθρο 37 - Προσωπικόν ισοτίμων σχολείων

1. Ο διορισμός, η προαγωγή, η ένταξις και η απόλυσις του διδακτικού προσωπικού των ισοτίμων προς τα Δημόσια Σχολεία, του συνταξιοδοτουμένου εκ του Δημοσίου Ταμείου, γίνονται δι' αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά σύμφωνον γμώμην του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δημοτικής ή Μέσης Εκπαιδεύσεως, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, προτάσει του δικαιούντος το Σχολείον συλλογικού οργάνου.

Επί προαγωγής, εντάξεως και απολύσεως, ελλείψει προτάσεως,

επιλαμβάνεται οίκοθεν το οικείον Κεντρικόν Υπηρεσιακόν Συμβούλιον.

2. Αρμόδια συμβούλια δια τα θέματα υπηρεσιακής καταστάσεως του διδακτικού προσωπικού των εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερομένων σχολείων, είναι τα εκάστοτε αντίστοιχα δια τους ομοιοβάθμους των δημοσίους εκπαιδευτικούς.

3. Η οργανική σύνθεσις του εκπαιδευτικού προσωπικού των εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων σχολείων, καθορίζεται δι' αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδιδομένων μετά γνώμην του κατά περίπτωσιν αρμοδίου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου εκπαιδεύσεως και δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

4. Πέραν των υπηρετούντων εκπαιδευτικών εις τας εν παρ. 3 του παρόντος άρθρου θέσις, δύναται προς κάλυψιν των αναγκών του σχολείου να υπηρετούν εις τα ισότιμα σχολεία και έτεροι εκπαιδευτικοί έχοντες τα ανάλογα προσόντα. Οι εκπαιδευτικοί ούτοι δεν υπάγονται εις το συνταξιοδοτικόν καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλλων, τα δε θέματά των ρυθμίζονται κατά τας διατάξεις περί ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.