Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 3428/2005 Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 7 παρ. 12 - Διαχείριση Εθνικού Συστήματο...

Άρθρο 7 παρ. 12 - Διαχείριση Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

12. Το προσωπικό της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και μεταφέρεται προς ένταξη στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. με τις αντίστοιχες θέσεις που κατέχει διατηρεί τους ίδιους όρους εργασίας που προβλέπονται στην Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που ορίζει τους Όρους Αμοιβής και Εργασίας του προσωπικού της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., στον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας, στην Πολιτική Προσωπικού και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ήδη δημιουργηθείσα πρακτική (επιχειρησιακή συνήθεια) της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.. Ομοίως, εξακολουθούν να ισχύουν για το ανωτέρω προσωπικό, με τους ίδιους όρους, τα πρόσθετα ασφαλιστικά προγράμματα, όπως αποταμιευτικό πρόγραμμα, καθώς και τα προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ασφάλειας ζωής. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωρισθεί από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια για τη μεταφορά και ένταξη προσωπικού της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε..
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.