Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 13 - Νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό

1. Οι δημόσιες επιχειρήσεις μπορούν στο εξής, για λόγους γενικού συμφέροντος που συνδέονται με τη λειτουργία τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εσωτερικών κανονισμών ή οργανισμών τους που έχουν ισχύ νόμου ή ισχύ κανονιστική ή οποιαδήποτε άλλη ισχύ, καθώς και κατά παρέκκλιση οποιωνδήποτε διατάξεων ή συμφωνιών, να προσλαμβάνουν το πάσης φύσεως προσωπικό τους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο διάρκειας μέχρι επτά (7) μηνών, ύστερα από προκήρυξη στην οποία καθορίζονται, από την ίδια τη δημόσια επιχείρηση, τα κριτήρια πρόσληψης. Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού των δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και της μετέπειτα σύναψης της σχετικής σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, ύστερα από αξιολόγηση της δοκιμαστικής περιόδου από την οικεία δημόσια επιχείρηση, ελέγχεται από το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του και τις ειδικότερες ρυθμίσεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. «Η σύμβαση του προηγούμενου εδαφίου διέπεται από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα, και της απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα στην επιχείρηση επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από τον Κανονισμό Εργασίας ή από οποιαδήποτε άλλη συλλογική συμφωνία ή συλλογική ρύθμιση ή επιχειρησιακή συνήθεια, ιδίως ως προς τις αποδοχές των νεοπροσλαμβανομένων, τα ρεπό, τις άδειες, τις κάθε είδους προσαυξήσεις των αποδοχών, τα επιδόματα και λοιπές παροχές, καθώς και τη διαδικασία προσλήψεων - απολύσεων.»

2. Ειδικότερα, συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου των προσλαμβανομένων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

3. Η άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας δεν επιτρέπεται να γίνεται καταχρηστικά, αλλά μέσα στα όρια που ορίζονται από το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα.

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του εποπτεύοντος την οικεία επιχείρηση Υπουργού ρυθμίζονται τα κάθε είδους ειδικότερα θέματα, τα οποία αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων κατά παρέκκλιση των τυχόν αντίθετων διατάξεων εσωτερικών κανονισμών ή οργανισμών ή επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων ή οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων ή συμφωνιών που ισχύουν στις επιχειρήσεις αυτές ή ακόμα και επιχειρησιακής συνήθειας. Οι ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν μπορεί να είναι δυσμενέστερες από τις προβλέψεις στην εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας ή τυχόν ισχύουσες κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις.»

«5) Οι διατάξεις της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α') δεν εφαρμόζονται για την πρόσληψη κάθε είδους προσωπικού, τακτικού, έκτακτου ή με σύμβαση έργου, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 6, καθώς και των διευθυντικών στελεχών, από τις δημόσιες επιχειρήσεις του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και από τις εταιρείες του Κεφαλαίου Β', στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου.

6) Το διοικητικό συμβούλιο κάθε δημόσιας επιχείρησης δύναται να στελεχώνει τις θέσεις διευθυντών και γενικών διευθυντών που προβλέπονται στο οργανόγραμμα της εταιρείας, επιλέγοντας εξειδικευμένα διοικητικά στελέχη είτε από το προσωπικό της δημόσιας επιχείρησης είτε εκτός αυτού, με σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας.»

 

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3580/2007 (Α΄ 134/18.6.2007), η κάλυψη των αναγκαίων θέσεων που θα δημιουργηθούν στις εταιρείες Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε. και Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ. Α.Ε. διενεργείται: α) με προσλήψεις, με τη διαδικασία του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου και της κ.υ.α. 31803/2006 (ΦΕΚ 1208 Β΄), β) με αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού από τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα προς τις εταιρείες αυτές, γ) με προσλήψεις ειδικών επιστημόνων, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Βλ. για περισσότερα και την παρ. 2 του εν λόγω άρθρου (8). ========================================== ** Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3581/2007 (Α΄ 140/28.6.2007), τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου, δύνανται να συνάπτουν για λογαριασμό τους τις συμβάσεις της παραγράφου 1 του ανωτέρω νόμου (βλ. σχετικά), με την προϋπόθεση ότι σχέδιό τους έχει συμπεριληφθεί στα εγκρινόμενα κάθε φορά από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, κατά το άρθρο 6 του παρόντος νόμου (βλ. σχετικά), επιχειρησιακά τους σχέδια. Η κατάρτιση και σύναψη των ως άνω συμβάσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τα ανωτέρω Ν.Π.Ι.Δ.. Τα ως άνω Ν.Π.Ι.Δ. δύνανται να παρέχουν πληρεξουσιότητα στην Κ.Ε.Δ. για την κατάρτιση και σύναψη των συμβάσεων αυτών. ======================================= - Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 3691/2008 (Α΄ 166/5.8.2008) και σύμφωνα με την παρ. 5 του ιδίου άρθρου ισχύει από την κατάθεσή του στη βουλή των ελλήνων. - Η παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 3691/2008 (Α΄ 166/5.8.2008) και σύμφωνα με την παρ. 5 του ιδίου άρθρου ισχύει από την κατάθεσή του στη βουλή των ελλήνων. ===================================== - Οι παρ. 5 και 6 προστέθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 3697/2008 (Α΄ 194/25.9.2008). ^^ *** Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263/23.12.2008), μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του 265 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114/βλ. οικεία σχόλια) προεδρικού διατάγματος, για την πρόσληψη προσωπικού των ανωνύμων εταιρειών των ΟΤΑ εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.