Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 19 - Πλήρωση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία

"1. Για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού του άρθρου 103 παρ. 3 του Συντάγματος ή αντίστοιχου επιστημονικού προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ. της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος και την υποβολή των αιτήσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 16, εξαιρουμένων εκείνων που η εφαρμογή τους προϋποθέτει διαγωνισμό.

2. Η επιλογή του ειδικού επιστημονικού προσωπικού γίνεται ύστερα οπό εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, λαμβανομένων υπόψη και των τίτλων σπουδών, "από τριμελή ή πενταμελή Επιτροπή που συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π.". Η εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων αποσκοπεί στη διακρίβωση της εν γένει καταλληλότητας του υποψηφίου για τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης. Για το σκοπό αυτόν η επιτροπή μπορεί να προβαίνει και σε δημόσια συνέντευξη με τους υποψηφίους.

"3. Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται από δύο (2) μέλη ή διατελέσαντα μέλη του Α.Σ.Ε.Π., από τα οποία το ένα ορίζεται Πρόεδρος, δύο (2) οποιασδήποτε βαθμίδας καθηγητές ή ομότιμους καθηγητές Α.Ε.Ι. του αντίστοιχου αντικειμένου και έναν (1) ειδικό επιστήμονα ως εκπρόσωπο της οικείας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος. Οταν η Επιτροπή είναι τριμελής, αποτελείται από ένα (1) μέλος ή πρώην μέλος του Α.Σ.Ε.Π. που ορίζεται Πρόεδρος αυτής έναν (1) οποιασδήποτε βαθμίδας καθηγητή ή ομότιμο καθηγητή Α.Ε.Ι. του αντίστοιχου αντικειμένου και έναν (1) ειδικό επιστήμονα ως εκπρόσωπο της οικείας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου. Ενα από τα μέλη της Επιτροπής ορίζεται εισηγητής με απόφαση του Προέδρου της. Με όμοια απόφαση ορίζονται μέχρι τρεις (3) βοηθοί του εισηγητή από υπαλλήλους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Α.Σ.Ε.Π. ή άλλων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14, κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι., καθώς και από προσωπικό ερευνητικών προγραμμάτων Α.Ε.Ι. ή ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, που κατέχει πτυχίο Α.Ε.Ι.. Ο Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Προέδρου της από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Α.Σ.Ε.Π. ή του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης". "Για την πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού από τους φορείς αυτούς, το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης είναι το καθοριζόμενο από τον κανονισμό τους και εάν δεν υπάρχει κανονισμός, το καθοριζόμενο από τον οικείο φορέα στην προκήρυξη".

4. Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής προτείνονται:

α) Από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., καθόσον αφορά τα μέλη του, "β) Από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. καθόσον αφορά στους καθηγητές Α.Ε.Ι. και τους ερευνητές με βάση πίνακα που αποστέλλεται από τους πρυτάνεις των Α.Ε.Ι. και τους προέδρους των ερευνητικών κέντρων, ιδρυμάτων ή ινστιτούτων και περιλαμβάνει τους, κατά γνωστικό αντικείμενο, εν ενεργεία και ομότιμους καθηγητές και ερευνητές, αντιστοίχως. Αν οι ανωτέρω δεν αποστείλουν το σχετικό πίνακα μέσα σε ένα (1) μήνα από την περιέλευση σε αυτούς του αιτήματος του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., ορίζονται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. μετά από δήλωση των οικείων καθηγητών ή ερευνητών, ότι αποδέχονται τον ορισμό τους ως μελών της Επιτροπής της παραγράφου 3" και γ) από τον προϊστάμενο της οικείας αρχής ή το μονομελές όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου και, αν δεν υπάρχει, από τον πρόεδρο του διοικητικού του συμβουλίου, ύστερα από αίτημα του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., καθόσον αφορά τον ειδικό επιστήμονα.

5. Η επιτροπή κρίνει και καθορίζει με αιτιολογημένη απόφασή της τη σειρά προτεραιότητας στους "πίνακες κατάταξης υποψηφίων" με βάση τους τίτλους σπουδών, αρχικούς και μεταπτυχιακούς, τη βαθμολογία των τίτλων αυτών, τη γνώση ξένων γλωσσών, την τυχόν εμπειρία, τις επιστημονικές εργασίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, καθώς και το πόρισμα που αποκομίζει από την ατομική συνέντευξη, την οποία πραγματοποιεί με καθένα από αυτούς. Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαίως είτε κατά στάδια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων από αυτούς που δεν πληρούν τα κριτήρια των επόμενων σταδίων.

6. «Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων του παρόντος άρθρου καταχωρίζονται στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ. Παράλληλα το ΑΣΕΠ αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση.» Οι διατάξεις των παρ. 6 και 9, του τέταρτου, πέμπτου και έκτου εδαφίου της παρ. 10, οι διατάξεις των παρ. 11-15, του πρώτου εδαφίου της παρ. 16 και οι διατάξεις των παρ. 17 και 18 του άρθρου 17 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της επιτροπής. Η ένσταση ασκείται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. και κατά την εκδίκασή της δεν μετέχουν τα μέλη του Α.Σ.Ε.Π. που συμμετείχαν στην επιτροπή επιλογής του παρόντος άρθρου.

7. Η πλήρωση θέσεων υπαλλήλων επί θητεία γίνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο".

"8. Οταν για την πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού ορίζεται ως πρόσθετο προσόν ορισμένη εμπειρία, το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης μπορεί να καθορίζεται στην προκήρυξη με πρόταση του οικείου φορέα, αυξημένο κατά τα έτη της απαιτούμενης εμπειρίας και πάντως όχι πέραν των πέντε (5) ετών".

 

 

Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 4 Ν. 2527/1997. - Για εκκρεμείς διαδικασίες την 08.10.1997, βλέπε παρ. 1 άρθρου 23 Ν. 2527/1997. - Ο όρος νομαρχία νοείται ως εδαφική περιοχή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή νομαρχιακού διαμερίσματος ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν. 2527/1997. ========== Σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν. 2667/1998 (ΦΕΚ Α' 281), συνιστώνται δύο θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην Επιτροπή Βιοηθικής. Η πλήρωση των θέσεων πραγματοποιείται ύστερα απο δημόσια πρόσκληση της Επιτροπής για υποβολή υποψηφιοτήτων. Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διαταξεις των παρ. 2, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, από πέντε μέλη της Επιτροπής, τα οποία ορίζονται απο τον πρόεδρό της. ========== Στις Επιτροπές της παρ. 2 μπορούν να συμμετέχουν πρώην μέλη του ΑΣΕΠ, ομότικοι καθηγητές ΑΕΙ και ερευνητές ερευνητικών κέντρων, ιδρυμάτων ή ινστιτούτων, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι, σύμφωνα με την παρ. 8α άρθρου 20 Ν. 2738/1999. - Η εντός " " φράση στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 11α άρθρου 20 Ν. 2738/1999. - Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 11β άρθρου 20 Ν. 2738/1999. - Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 προστέθηκε από 09.09.1999 με την παρ. 11ε άρθρου 20 Ν. 2738/1999. - Η περίπτ. β της παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 09.09.1999 με την παρ. 11γ άρθρου 20 Ν. 2738/1999. - Η παρ. 8 προστέθηκε από 09.09.1999 με την παρ. 11δ άρθρου 20 Ν. 2738/1999. ========== Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 άρθρου 1 της ΥΑ 7002/5/26-ι'/2000 (ΦΕΚ Β' 1592), η οποία αφορά τους Διαπραγματευτές Κρίσεων της Ελληνική Αστυνομίας, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με εξειδίκευση στον τομέα της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, αρκεί η εξειδίκευση στον τομέα της Κλινικής Ψυχολογίας. Για την πλήρωση των θέσεων του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. ========== Η εντός " " φράση στις παρ. 5 και 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 20.09.2002 με την παρ. 15 άρθρου 10 Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α' 220). Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν.3801/2009 ΦΕΚ Α 163.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.