Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Π.Δ. 40/1997-Ενημέρωση και διαβούλευση εργαζομένων

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Σκοπός ...

Άρθρο 2 - Πεδίο Εφαρμογής ...

Άρθρο 3 - Ορισμοί ...

Άρθρο 4 - Ορισμός της έννοιας "Ελέγχουσ...

Άρθρο 5 - Σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίο...

Άρθρο 6 - Ειδική διαπραγματευτική ομάδ...

Άρθρο 7 - Σύνθεση της Ειδικής Διαπραγμα...

Άρθρο 8 - Καθήκοντα της Ειδικής Διαπραγ...

Άρθρο 9 - Λειτουργία της Επιτροπής Διαπ...

Άρθρο 10 - Περιεχόμενο της συμφωνίας ...

Άρθρο 11 - Νομική ισχύς της συμφωνίας ...

Άρθρο 12 - Διατάξεις σχετικά με την εφαρ...

Άρθρο 13 - Επικουρικές υποχρεώσεις...

Άρθρο 14 - Σύσταση του ΕΣΕ ...

Άρθρο 15 - Σύνθεση του Ε.Σ.Ε...

Άρθρο 16 - Αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ε. ...

Άρθρο 17 - Λειτουργίες του ΕΣΕ ...

Άρθρο 18 - Εμπιστευτικότητα πληροφοριών...

Άρθρο 19 - Αλλαγές στην σύνθεση του ΕΣΕ κ...

Άρθρο 20 - Προστασία και διευκολύνσεις τ...

Άρθρο 21 - Κυρώσεις...

Άρθρο 22 - Διατήρηση δικαιωμάτων ...

Άρθρο 23 - Ισχύουσες διατάξεις ...

Άρθρο 24 - Έναρξη ισχύος Π.Δ. 40/1997 ...

Άρθρο 1 - Σκοπός

1. Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) είναι η αποτελεσματική διασφάλιση του δικαιώματος των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 94/45/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 22.9.1994 (Ε.Ε.L. 254/64/30.9.1994) "για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους".

- Προς το σκοπό αυτό συγκροτείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων (ΕΣΕ), ή θεσμοθετείται μια διαδικασία για ενημέρωση των εργαζομένων και διαβούλευση με αυτούς, σε κάθε επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, σύμφωνα με τους όρους που ορίζει το παρόν Π.Δ. - Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, όταν όμιλος επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας περιλαμβάνει μία ή περισσότερες επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, η σύσταση του ΕΣΕ, ή της διαδικασίας για ενημέρωση και διαβούλευση γίνεται στο επίπεδο του ομίλου, εκτός αν οι συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 10 ορίζουν διαφορετικά.

2. Ο διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στο ναυτιλόμενο προσωπικό του Εμπορικού Στόλου.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.