Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 25 - Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα - Πλήρωση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού

1. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

2. Στην κατηγορία των θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού υπάγονται οι θέσεις ιδιάζουσας φύσης και αποστολής, για την πλήρωση των οποίων απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της κατά περίπτωση οικείας ειδικότητας, που αποδεικνύεται με (α) διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής ή (β) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή (γ) αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και μία τουλάχιστον δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της ειδικότητας. Αν το διδακτορικό δίπλωμα ή ο μεταπτυχιακός τίτλος ή ο βασικός τίτλος σπουδών δεν έχουν αποκτηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, απαιτείται επί πλέον άρτια γνώση μίας ξένης γλώσσας. Για την απόδειξη της απαιτούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πέμπτου και έκτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 23.

3. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

4. Οι θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού των μονάδων στρατηγικού σχεδιασμού και πολιτικής ανάλυσης, που προβλέπονται από το άρθρο 80 του ν. 1892/1990, δεν είναι ασυμβίβαστες με τη δικηγορία.Οι παρ. 1 και 3 καταργήθηκαν με το άρθρο 24 Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α' 28), με την επιφύλαξη των περιπτ. της παρ. 2 άρθρου 14 Ν. 2190/1994 και των διατάξεων της παρ. 3 άρθρου 23 Ν. 2190/1994. - Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 άρθρου 5 Ν. 2477/1997 (ΦΕΚ Α' 59), συνιστώνται 30 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, κατά την έννοια της παρ. 2 του παρόντος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 5 ετών που μπορεί να ανανεώνονται. - Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 5 Ν. 2477/1997, στο συνήγορο του πολίτη αποσπώνται έως 40 μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, Τραπεζών ελεγχόμενων από το Δημόσιο ή άλλων φορέων του δημοσίου τομέα που συγκεντρώνουν τα προσόντα της παρ. 2 του παρόντος ή υπάλληλοι ΠΕ του δημοσίου τομέα με οκταετή τουλάχιστον υπηρεσία. - Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο άρθρου 4 ΠΔ 81/1997 (ΦΕΚ Α' 69), ως προσόντα για την πρόσληψη των ειδικών επιστημόνων ορίζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του παρόντος και επιπλέον άριστη γνώση 2 ξένων γλωσσών (αγγλικά και γαλλικά). - Σύμφωνα με το άρθρο 11 ΠΔ 269/1997 (ΦΕΚ Α' 194), ως προσόντα πρόσληψης για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό του άρθρου 10 του ίδιου πδ, ορίζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του παρόντος με επιστημονική εξειδείκευση στα κατά περίπτωση αντικείμενα του άρθρου 10 του ΠΔ 269/1997. - Σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της υποπαρ. ΙΙ της παρ. 1 άρθρου 3 Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ Α' 270), οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της ιδίας υποπαρ. ΙΙ του ιδίου άρθρου, πρέπει να έχουν τα προσόντα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 26 ΠΔ 194/1988 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος. - Σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 άρθρου 19 Ν. 2556/1997, οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων της ανωτέρω παρ. πρέπει να έχουν τα προσόντα του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος. - Σύμφωνα με την παρ. 9 άρθρου 26 Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α' 31), για τη στελέχωση των Υπηρεσιών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), με προσωπικό που έχει τα τυπικά προσόντα της παρ. 2 του παρόντος, δεν απαιτούνται οι προϋποθέσεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 άρθρου 11 ΠΔ 218/1996 (ΦΕΚ Α' 168). - Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 6 Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ Α' 37), σε κάθε νοσοκομείο, που διαθέτει πάνω από 400 κλίνες, συνιστώνται δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, συμβούλων Οργάνωσης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία μπορεί να καταγγέλλεται ελεύθερα σε περίπτωση αποχώρησης του Διοικητή, για οποιονδήποτε λόγο. Σε κάθε νοσοκομείο που διαθέτει μέχρι 400 κλίνες συνιστάται μια (1) οργανική θέση του προηγούμενου εδαφίου. Προσόντα διορισμού για τις θέσεις του παραπάνω ειδικού επιστημονικού προσωπικού ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος. - Σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 4 Ν. 2867/2000 (ΦΕΚ Α' 273), ως προσόντα πρόσληψης, για το - κατά την ίδια παρ. - επιστημονικό προσωπικό ορίζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του παρόντος με επιστημονική εξειδίκευση στο αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. - Σχετικά με την παρ. 2 του παρόντος, βλέπε και την περίπτ. α της παρ. 9 άρθρου 10 Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α' 160). - Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 26 Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ Α' 207), για τη στελέχωση της Γραμματείας της Ρ.Α.Ε. συνιστώνται επιπλέον από τις θέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 4 άρθρου 7 Ν. 2773/1999, έντεκα (11) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: α) πέντε (5) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με τα προσόντα της παραγράφου 2 του παρόντος, β) μία (1) θέση δικηγόρου με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ο οποίος προσλαμβάνεται με σύμβαση έμμισθης εντολής, γ) πέντε (5) θέσεις διοικητικού προσωπικού, εκ των οποίων δύο (2) ΠΕ ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού και τρεις (3) ΔΕ ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων, με τα προσόντα που καθορίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε. Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρου 7 Ν. 2773/1999.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.