Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 4321/1963-Ειδικός λογαριασμός χορηγήσεων δώρου

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 8 - Προστασία δώρου - αποδοχών αδε...

Άρθρο 8 - Προστασία δώρου - αποδοχών αδείας - επιδόματος αδείας

1. Είναι άκυρος πάσα συμφωνία περί καταβολής ή προκαταβολής, προ του καθοριζομένου χρόνου, δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας, ή περί συμψηφισμού των εκ των άνω παροχών απαιτήσεων προς τας επί πλέον των εκάστοτε ισχυόντων δι' εκάστην κατηγορίαν ελαχίστων ορίων μισθού, καταβολλομένας αποδοχάς.

Η ακυρότης πλήττει ως προς τα εν άρθρ. 1 και 3 του παρόντος Νόμου πρόσωπα και τας προ της 1.1.1962 γενομένας συμφωνίας καθ' όσον μεν αφορά εις τα δώρα, δια τον από της ημερομηνίας ταύτης και εφεξής χρόνον, καθ' όσον δεν αφορά εις τας αποδοχάς και το επίδομα αδείας δια τον από της ισχύος του παρόντος και εφεξής χρόνον.

2. Αι περί προστασίας του δώρου, των αποδοχών αδείας και του επιδόματος αδείας των εργαζομένων διατάξεις εφαρμόζονται και επί του δώρου, των αποδοχών αδείας και του επιδόματος αδείας των χορηγουμένων υπό του Ειδικού Λογαριασμού".

 
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.