Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν.1882/1990-Περιστολή της φοροδιαφυγής

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 12 - Διανομή κερδών ανώνυμης εταιρ...

Άρθρο 12 - Διανομή κερδών ανώνυμης εταιρείας στους εργαζόμενους

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α του άρθρου 4 του ν.δ. 3843/1958 αντικαθίσταται ως εξής:

"Το διανεμόμενο ποσό κερδών σε μετρητά στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό ανώνυμης εταιρείας, δεν μπορεί να είναι ανώτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των ετήσιων καθαρών κερδών κάθε διαχειριστικής χρήσης, όπως αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.

2190/1920.

Το διανεμόμενο αυτό ποσό κερδών σε κάθε εργατοϋπάλληλο δεν μπορεί να υπερβεί, κατά διαχειριστική χρήση, το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών του, όπως αυτές προκύπτουν από τις μισθολογικές καταστάσεις της επιχείρησης.

Ανώνυμες εταιρίες που προβαίνουν σε διανομή κερδών στο προσωπικό τους, υποχρεούνται να συντάσσουν αναλυτική κατάσταση που θα περιλαμβάνει τους εργαζόμενους που δικαιούνται των διανεμόμενων κερδών, καθώς και τα ποσά που λαμβάνει έκαστος. Αντίγραφο της κατάστασης αυτής θα γνωστοποιείται υποχρεωτικά στο συμβούλιο των εργαζόμενων του ν. 1767/1988 (ΦΕΚ Α' 63) μέσα σε ένα μήνα από το χρόνο της έγκρισης της διάθεσης των κερδών από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων".

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 1731/1987 (ΦΕΚ Α' 161) αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες μπορούν να διανέμουν σε κάθε διαχειριστική χρήση, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, μέρος των ετήσιων καθαρών κερδών, όπως αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2190/1920, με τη μορφή των μετοχών τους στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό".

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για τα διανεμόμενα κέρδη που προέρχονται από ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30.12.1989 και εφεξής.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.