Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Π.Δ.422/1979 Σηματοδότηση ασφάλειας χώροι εργασίας

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 5 - Υποχρεώσεις εργοδοτών...

Άρθρο 5 - Υποχρεώσεις εργοδοτών

 

Σημείωση: Το παρόν Π.Δ.καταργήθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ.

105/1995 (Α 67), εκτός από το άρθρο 5 του οποίου

η ισχύς παρατείνεται μέχρι την 24/12/1995.

 

1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος, οι

βιομήχανοι, βιοτέχναι, και παντός είδους επιχειρηματίαι και εργοδόται

εν γένει υποχρεούνται, όπως εξασφαλίζουν, διά της καταλλήλου

χρησιμοποιήσεως των σημάτων ασφαλείας, την έγκαιρον ταχείαν, ορθήν,

πλήρη και συνεχώς επαναλαμβανομένην ενημέρωσιν ή προειδοποίησιν των

μισθωτών, τους οποίους αφορά εκάστοτε αυτή, επί αντικειμένων ή

καταστάσεων ικανών να προκαλέσουν ειδικούς κινδύνους διά την ασφάλειαν

και την υγείαν των .

2. Ειδικώτερον, τα μέτρα τα οποία οφείλουν να λάβουν οι ανωτέρω προς

συμόρφωσίν των προς τας διατάξεις του παρόντος, δέον να κείνται εντός

των ως κατωτέρω διαγραφομένων όρων και προυποθέσεων :

α) Διά την σημτοδότησιν  ασφαλείας εις άπαντας  τους χώρους εργασίας,

δέον να εφαρμόζωνται αι καθοριζόμεναι διά του παρόντος βασικαί αρχαί.

β) Διά την παροχήν υποδείξεων ή πληροφοριών αφορωσών την ασφάλειαν

εις περιπτώσεις επικινδύνων καταστάσεων, αναλόγων προς τας

περιλαμβανομένας εις το άρθρον 4 του παρόντος, καθώς και διά την

επισήμανσιν αυτών, δέον να χρησιμοποιώνται αποκλειστικώς, και μόνον τα

αντίστοιχα σήματα ασφαλείας, τα οποία καθορίζονται εις τούτο.

γ) Τα σήματα ασφαλείας δέον να είναι απολύτως ορατά, ευρινή και

ευδιάκριτα εν γένει εις απάσας τας λεπτομερείας των. Προς τούτο :

Ι. Αι συνολικαί διαστάσεις των πρέπει να είναι τοιαύται, ώστε η

επιφάνειά των (έστω Ε) και η απόστασις παρατηρήσεών των υπό των

μισθωτών (έστω Α) να ικανοποιούν  την σχέσιν Ε> Α2/2000 (αι παράμετροι

Ε και Α2 εκφράζονται εις τας αυτάς μονάδας μετρήσεως).

ΙΙ. Δέον να φωτίζωνται επαρκώς, χρησιμοποιουμένου και καταλλήλου

τεχνητού φωτισμού, όταν και όπου απαιτείται τοιούτος. Διά καλλιτέραν

ορατότητα των κατά τας νυκτερινάς ώρας δύναται να χρησιμοποιώνται, εις

την σύνθεσιν των χρωμάτων, και κατάλληλοι φθορίζουσαι ή φωσφορίζουσαι

ουσίαι.

δ) Πίνακες εμαίνοντες τα σήματα ασφαλείας, τα οποία χρησιμοποιεί

εκάστη επιχείρησις, δεόντως χρωματισμένα και μετ`επισημάνσεως της

σημαίας εκάστου, δέον να καταχωρίζωνται, εν μικρογραφία, εις

συγκεντρωτικούς πίνακας. Οι πίνακες ούτοι δέον ανα ευρίσκωνται

ανηρτημένοι εις προσιτά και εμφανή σημεία των χώρων εργασίας  της

επιχειρήσεως, ίνα λαμβάνουν γνώσιν του περιεχομένου των άπαντες οι

μισθωτοί ταύτης .

ε) Δέον να παρέχωνται εις τους μισθωτούς πάσαι αι αναγκαίαι οδηγίαι,

πληροφορίαι ή διευκρινήσεις, αι αφορώσαι εις την κατανόησιν του

περιεχομένου των πινάκων αυτών.

3. Η σηματοδότησις ασφαλείας των χώρων εργασίας, εις ουδεμίαν

περίπτωσιν υποκαθιστά ή περιορίζει την λήψιν των αναγκαίων  εκάστοτε

μέτρων προστασίας των μισθωτών.

 

 

 
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.