Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

ΑΥΟικΕργΚοινΑσφ 33561/1996

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Άδεια εξετάσεων...

Άρθρο 1 - Άδεια εξετάσεων

1) Στους εργαζόμενους μαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσιου ή μονάδων που εποπτεύονται με οποιονδήποτε τρόπο απ' αυτό (περιλαμβάνονται και οι μαθητές των Σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ) που απέχουν από την εργασία τους για τη συμετοχή τους στις εξετάσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, χορηγείται πρόσθετη άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών κατ' ανώτατο όριο το χρόνο, μετά τη συμπλήρωση ενός τουλάχιστον έτους συνεχούς απασχόλησης και στους εργαζομένους μαθητές σπουδαστές φοιτητές νυχτερινών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή μονάδων που εποπτεύονται με οποιονδήποτε τρόπο απ' αυτό που απέχουν από την εργασία τους για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, χορηγείται πρόσθετη άδεια τριάντα (30) εργάσιμων ημερών κατ' ανώτατο όριο το χρόνο, ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησής τους".

2. Οι αποδοχές αυτές και των τριάντα (30) ημερών πρόσθετης άδειας θα καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ, αλλά τον προϋπολογισμό του θα βαρύνουν μόνο οι δαπάνες για τις πρώτες έξι (6) ημέρες, ενώ η δαπάνη των υπολοίπων (24) ημερών θα αποδίδεται στον Οργανισμό από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας.

3. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ ύψους 23.000.000 δρχ., η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες σ αυτόν πιστώσεις ΚΑΕ 0637 και Φ. 200 καθώς και δαπάνη του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας ύψους 40.000.000 δρχ. που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες σ' αυτόν πιστώσεις ΚΑΕ 5124 και Φ.110.

Από το 1997 και εφεξής η δαπάνη του ΟΑΕΔ είναι 10.000.000 δρχ. και του Υπ. Εργασίας 20.000.000 δρχ., η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που θα εγγραφούν στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.