Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Διαδικασία

1. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

2. Συλλογικαί συμβάσεις εργασίας υπογραφόμεναι παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ως και συλλογικαί συμβάσεις εργασίας και αποφάσεις διαιτησίας κηρυσσόμεναι υποχρεωτικαί κατά την διαδικασίαν του άρθρου 5 του Ν. 3239/1955, δεν δεσμέυουν το Δημόσιον, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ ως προς το παρ' αυτοίς επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολούμενον προσωπικόν.

3. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.