Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 6 - Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις για την προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης

Η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1346/83, όπως έχει
διαμορφωθεί με το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ της 12/04/96 χορηγείται και στους εργαζόμενους και τις
εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια
των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα
αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.