Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 2218/1994 Προσωπικό νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 34 - Μισθός...

Άρθρο 34 - Μισθός

1. Ο υπάλληλος λαμβάνει το μισθό της θέσης του.

Απαγορεύεται και αποτελεί πειθαρχικό α δίκημα η μη είσπραξη των αποδοχών εκ μέρους του υπαλλήλου.

2. Το μόνιμο προσωπικό των Ν.Α. ακολου θεί ως προς το μισθό, τα επιδόματα κάθε μορφής, την αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα, την αμοιβή για υπερωριακή εργασία, τις αποζημιώσεις για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές, τις αποζημιώσεις και τα οδοιπορικά για κίνηση εκτός έδρας, το χρόνο καταβολής των αποδοχών και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν οφείλεται ο μισθός, το καθεστώς των δημόσιων υπαλλήλων.

3. Οι αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων καθορίζονται με εθνική συλλογική σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ εκπροσώπων των νομαρχιακών

αυτοδιοικήσεων και της αντιπροσωπευτικότερης πανελλήνιας οργάνωσης των υπαλλήλων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Κάθε Ν.Α. μπορεί, να αυξάνει μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) το ύψος του μισθού και των επιδομάτων που προβλέπει η σύμβαση αυτή ή μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50 %), αν πρόκειται για ειδικό επιστημονικό προσωπικό με εξειδικευμένα προσόντα.

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.