Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Κανονισμοί εργασίας

Επιχειρήσεις, Εκμεταλλεύσεις ή Εργασία εν γένει, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής αυτών ή του εις ον αύται ανήκουσι, φυσικού ή νομικού προσώπου (Δημόσιον, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμου, Κοινότητες, Οργανισμοί, Ιδρύματα κ.λπ.), απασχολούσαι προσωπικόν μεγαλύτερον των εβδομήκοντα προσώπων, οφείλουσι να καταρτίσωσι κατά την διαδικασίαν του παρόντος, κανονισμόν εργασίας, ρυθμίζοντα κατά τους κειμένους νόμους τας εν τη εκτελέσει της εργασίας διαμορφουμένας σχέσεις μεταξύ αυτών και του πάσης φύσεως προσωπικού των, του συνδεομένου μετά τούτων δια σχέσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Δια την κατάρτισιν και υποβολήν εις τα αρμόδια όργανα, προς επεξεργασίαν και κύρωσιν των κανονισμών εργασίας, παρέχεται εξάμηνος προθεσμία από της ισχύος του παρόντος, δυναμένη να παραταθή επί 12 το πολύ μήνας από της λύξεώς της, δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η αυτή προθεσμία παρέχεται δια την κατά τας διατάξεις του παρόντος αναμόρφωσιν των ήδη ισχυόντων κανονισμών εργασίας εις τας ως άνω επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή εργασίας. Δύναται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, εκδιδομένης εκάστοτε μετά γνώμην του κατά το άρθρον 28 του Νόμου 3239 Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, να επεκτείνεται η υποχρέωσις καταρτίσεως κανονισμού και εις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίας εν γένει, απασχολούσας προσωπικόν κάτω μεν των 70, ουχί δε και ολιγώτερον των 40 προσώπων.

2. Οι κανονισμοί εργασίας δεν αποτελούν συμπλήρωσιν της ατομικής συμβάσεως εργασίας, εάν δεν έχουν εγκριθή κατά την διαδικασίαν του παρόντος και δεν είναι ανά πάσαν στιγμήν ανηρτημένοι εις εμφανή και προσιτά δια τους εργαζομένους σημεία του τόπου εργασίας.

3. Δια πειθαρχικά παραπτώματα, καθοριζόμενα εις έκαστον των κανονισμών εργασίας, δύναται να προβλέπηται η επιβολή, εις τον παραβάτην μισθωτόν, των κάτωθι ποινών:

α) Προφορικά ή έγγραφος παρατηρήσις.

β) Επίπληξις

γ) Πρόστιμον μέχρι ποσοστού 25% επί του μισθού του αντιστοιχούντος εις μίαν ημέραν ή του ημερομισθίου του μισθωτού.

δ) Υποχρεωτική αποχή εκ της εργασίας (προσωρινή απόλυσις) επί 10 το πολύ ημέρας καθ' έκαστον ημερολογιακόν έτος και εφ' όσον ο μισθωτός καθ' υποτροπήν υποπέση εις σοβαράν αντιπειθαρχικήν παράβασιν. Εις τον περιορισμόν του στοιχ. δ' της παρ. 4 του άρθρου 1 δεν υπόκεινται αι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή εργασίαι εις ας η πειθαρχική εξουσία ασκείται υπό Πειθαρχικού Συμβουλίου ή υφίσταται Δευτεροβάθμιον τοιούτον.

Επιτρέπεται η άσκησις εφέσεως εντός 5θημέρου από της κοινοποιήσεως της περί επιβολής της υποχρεωτικής αποχής εκ της εργασίας ποινής ενώπιον του κατά το άρθρο 2 Τμήματος Κανονισμών Εργασίας, αναστελλομένης της εκτελέσεως της ποινής.

4. Κατά την δια του παρόντος καθιερουμένην διαδικασίαν θεσπίζονται και κανονισμοί επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή εργασιών, των μη υποχρέων εις κατάρτισιν κανονισμού κατά τας διατάξεις του παρόντος, εφ' όσον αύται ήθελον ζητήσει τούτο.

5. Τα πρόστιμα περιέρχονται εις την Εργατικήν Εστίαν, τηρουμένων απασών των διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 5 του από 27/6/37 Β.Δ/τος "περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί Εργατικής Εστίας διατάξεων".

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.