Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - (Εννοια κοινωνικοποίησης επιχειρήσεων, Σκοπός κοινωνικοποίησης επιχειρήσεων )

1. Με τον όρο "κοινωνικοποίηση των επιχειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων" νοείται η συμμετοχή, στη διοίκηση, στη χάραξη της στρατηγικής, στον

προγραμματισμό και στον έλεγχο, εκπροσώπων:

α) του Κράτους,

β) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

γ) των εργαζομένων στην επιχείρηση ή στον κλάδο ή στον τομέα ή στην περιφέρεια ή στο σύνολο της χώρας,

δ) των κοινωνικών φορέων και οργανώσεων που εξυπηρετούνται ή επηρεάζονται άμεσα από τις επιχειρήσεις αυτές,

ε) νομικών ή φυσικών προσώπων που κατέχουν μετοχές της επιχείρησης.

2. Η κοινωνικοποίηση αυτή έχει ως στόχους:

α) την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου,

β) την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στις αποφάσεις,

γ) την εναρμόνιση της λειτουργίας της επιχείρησης με τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά προγράμματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, καθώς και στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, δ) την εξοικονόμηση κατά το μέγιστο δυνατό οικονομικών πόρων, ε) την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας προς όφελος των εργαζομένων στην επιχείρηση και για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο.

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.