Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Π.Δ. 410/1988 Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου Δημοσίου

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - Γενικές διατάξεις ...

Άρθρο 1 - Περιπτώσεις προσλήψεων προ...

Άρθρο 2 - Παραπομπή στον Υπαλληλικό ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - Προσωπικό για κάλυψη οργανικώ...

Τμήμα Α' - Κατηγορίες προσωπικού για ...

Άρθρο 3 - Ειδικό επιστημονικό προ...

Άρθρο 4 - Τεχνικό και βοηθητικό πρ...

Άρθρο 5 - Σύσταση οργανικών θέσεω...

Άρθρο 6 - Βοηθητικό προσωπικό μερ...

Τμήμα Β' - Προϋποθέσεις και διαδικασί...

Άρθρο 7 - Προσόντα πρόσληψης...

Άρθρο 8 - Προλήψεις με το ενιαίο μ...

Άρθρο 9 - Προσλήψεις με διαγωνισμ...

Άρθρο 10 - Διαδικασία πρόσληψης...

Άρθρο 11 - Πράξη πρόσληψης...

Άρθρο 12 - Ανάκληση πρόσληψης...

Άρθρο 13 - Δοκιμαστική υπηρεσία...

Τμήμα Γ' - Υποχρεώσεις - Δικαιώματα ...

Άρθρο 14 - Kαθήκοντα, περιορισμοί κ...

Άρθρο 15 - Υπερωριακή απασχόληση...

Άρθρο 16 - Αποδοχές...

Άρθρο 17 - Κωλύματα παροχής εργασί...

Άρθρο 18 - Αναγγελία κωλύματος...

Άρθρο 19 - Διαδικασία περικοπής απ...

Άρθρο 20 - Κανονική άδεια...

Άρθρο 21 - Κανονική άδεια για μεταγ...

Άρθρο 22 - Άδειες κύησης και τοκετο...

Άρθρο 23 - Γονική άδεια και άλλες δ...

Άρθρο 24 - Άδεια χωρίς αποδοχές...

Άρθρο 25 - Εκπαιδευτική άδεια...

Άρθρο 26 - Ειδική άδεια εξετάσεων...

Τμήμα Δ' - Μεταβολές υπηρεσιακής κατά...

Άρθρο 27 - Tοποθέτηση...

Άρθρο 28 - Μετάθεση...

Άρθρο 29 - Απόσπαση...

Άρθρο 30 - Μετακίνηση...

Άρθρο 31 - Μεταφορά προσωπικού...

Άρθρο 32 - Μετάταξη...

Άρθρο 33 - Μετάταξη Προσωπικού Ο.Τ....

Άρθρο 34 - Μετάταξη από ειδικότητα ...

Άρθρο 35 - Ατομικοί φάκελοι - Εκθέσ...

Άρθρο 36 - Yπηρεσιακά Συμβούλια...

Τμήμα Ε' - Πειθαρχικό Δίκαιο ...

Άρθρο 37 - Έννοια πειθαρχικού αδικ...

Άρθρο 38 - Πειθαρχικά αδικήματα...

Άρθρο 39 - Πειθαρχικές ποινές...

Άρθρο 40 - Πειθαρχικές δικαιοδοσίε...

Άρθρο 41 - Πειθαρχικώς προϊστάμενο...

Άρθρο 42 - Αρμοδιότητα πειθαρχικώς...

Άρθρο 43 - Πειθαρχικά συμβούλια...

Άρθρο 44 - Εφέσεις...

Άρθρο 45 - Λοιπές πειθαρχικές διατ...

Τμήμα ΣΤ' - Λύση της σύμβασης εργασίας ...

Άρθρο 46 - Περιπτώσεις λύσης σύμβα...

Άρθρο 47 - Έκπτωση...

Άρθρο 48 - Απόλυση...

Άρθρο 49 - Απόλυση λόγω ορίου ηλικί...

Άρθρο 50 - Απόλυση για υπηρεσιακή α...

Άρθρο 51 - Απόλυση για σωματική ή π...

Άρθρο 52 - Απόλυση λόγω κατάργησης ...

Άρθρο 53 - Καταγγελία της σύμβασης ...

Άρθρο 54 - Καταγγελία της σύμβασης ...

Άρθρο 55 - Αποζημίωση...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - Προσωπικό για κάλυψη απρόβλεπ...

Άρθρο 56 - Έννοια απρόβλεπτων και επε...

Άρθρο 57 - Διάρκεια απασχόλησης...

Άρθρο 58 - Όρια ηλικίας...

Άρθρο 59 - Διαδικασία πρόσληψης...

Άρθρο 60 - Χρόνος εργασίας - Υπερωριακ...

Άρθρο 61 - Aποδοχές...

Άρθρο 62 - Άδειες...

Άρθρο 63 - Λύση της σύμβασης εργασίας...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - Προσωπικό για κάλυψη παροδικώ...

Τμήμα Α' - Καθεστώς υπηρεσιακής κατάσ...

Άρθρο 64 - Προσωπικό εποχιακών, περ...

Άρθρο 65 - Xρόνος διάρκειας συμβάσε...

Άρθρο 66 - Προσόντα πρόσληψης...

Άρθρο 67 - Χρόνος εργασίας - Υπερωρ...

Άρθρο 68 - Αποδοχές...

Άρθρο 69 - Άδειες...

Άρθρο 70 - Μεταβολές υπηρεσιακής κ...

Άρθρο 71 - Απασχόληση σε αλλότρια κ...

Άρθρο 72 - Λύση σύμβασης εργασίας...

Άρθρο 73 - Κυρώσεις κατά παραβατών ...

Τμήμα Β' - Τρόπος και διαδικασία πρόσ...

Άρθρο 74 - Προγραμματισμός και δια...

Άρθρο 75 - Προσλήψεις με διαγωνισμ...

Άρθρο 76 - Διαδικασία πρόσληψης πρ...

Άρθρο 77 - Πράξη πρόσληψης...

Τμήμα Γ' - Προσωπικό για κατεπείγουσε...

Άρθρο 78 - Προσωρινή πρόσληψη σε πε...

Άρθρο 79 - Προσωπικό για κατεπείγο...

Άρθρο 80 - Τρόπος και διαδικασία πρ...

Τμήμα Δ' - Ειδικές περιπτώσεις ...

Άρθρο 81 - Πρόσκαιρες ανάγκες ερευ...

Άρθρο 82 - Ανάγκες έργων αυτεπιστα...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - Σύμβουλοι και συνεργάτες ...

Άρθρο 83 - Ειδικοί ή νομικοί σύμβουλο...

Άρθρο 84 - Ειδικοί σύμβουλοι και συνε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - Τελικές και μεταβατικές διατά...

Άρθρο 85 - Ρυθμίσεις προσωπικού υπηρε...

Άρθρο 86 - Ειδικές ρυθμίσεις υπηρεσια...

Άρθρο 87 - Κωλύματα πρόσληψης λόγω συ...

Άρθρο 88 - Διατήρηση ειδικών διατάξεω...

Άρθρο 89 - Εφαρμογή εργατικής νομοθεσ...

Άρθρο 90 - Κατάργηση διατάξεων...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1 - Περιπτώσεις προσλήψεων προσωπικού

(Αρθρο 1 ν. 993/1979 και άρθρο 250 ν. 1188/1981, όπως αντικαταστάθηκαν με άρθρο 8 του ν. 1476/1984, σε συνδυασμό και με άρθρο 2 παρ. 2 ν. 1476/1984 - Αρθρο 23 παρ. 35 ν. 1735/1987)

Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από το δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ΝΠΔΔ) επιτρέπεται μόνο:

α) Για την κάλυψη οργανικών θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού καθώς και τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού που προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Επίσης, για την κάλυψη οργανικών θέσεων μερικής ή περιοδικής απασχόλησης για προσωπικό καθαριότητας και λοιπό βοηθητικό προσωπικό. β) Για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

γ) Για την κάλυψη παροδικών αναγκών που δεν είναι απρόβλεπτες και επείγουσες.

Άρθρο 2 - Παραπομπή στον Υπαλληλικό Κώδικα

(Αρθρο 2 ν. 993/1979 - Αρθρο 251 ν. 1188/1981) Οπου στον Κώδικα αυτό αναφέρεται ο όρος "Υπαλληλικός Κώδικας", νοείται ο νόμος 1811/1951 "Περί κώδικος καταστάσεως των δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων", όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.