Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Δικαιούχοι επιδόματος

1.Των «Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών κλπ.» προβλεπομένων οικογενειακών επιδομάτων δικαιούνται οι μισθωτοί εφ'όσον:

α)Εντός του προηγουμένου ημερολογιακού έτους παρέσχον εργασίαν συνεπαγομένην την υπαγωγήν των εις την ασφάλισιν του ΙΚΑ ή του ΟΑΑΑ ή ετέρου τινός Οργανισμού κυρίας ασφαλίσεως μισθωτών, των τελευταίων τούτων εργαζομένων εις κέντρα εις τα οποία έχει επεκταθή η ασφάλισις ασθενείας του ΙΚΑ ή ανεργίας του ΟΑΑΑ.

β)Υφίστατο υποχρέωσις καταβολής των υπό του Ν.Δ.3868/58 προβλεπομένων εισφορών ως εκ της κατά τα ανωτέρω παρασχεθείσης υπ'αυτών εργασίας και γ)(Καταργήθηκε από το αρθρ.4 Π.Δ. 1178/80).

2.Μισθωτοί του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., δημοσίων ή κατά παραχώρησιν επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, Τραπεζών και Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, μη απασχολούμενοι εντός των εν τη προηγουμένη παραγράφω υπό οτοιχ. α' κέντρων ασφαλίσεως, αλλά πληρούντες τας εν τω παρόντι λοιπός προϋποθέσεις, δικαιούνται των υπ' αυτού προβλεπομένων οικογενειακών επιδομάτων, κατά τα δια Κανονισμού συμφώνως προς το αρθρ.8 του Ν.Δ.3868/58 καθορισθησόμενα όσο αφορά τη διαδικασίαν δικαιολογητικά.

 
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.