Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν.Δ. 3755/1957-Αύξηση αποδοχών μισθωτών

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 2 - Εργασία Κυριακής...

Άρθρο 2 - Εργασία Κυριακής

1. Μισθωτοί απασχολούμενοι κατά τας Κυριακάς και τας κατωτέρω αναφερομένας εορτάς δικαιούνται, ανεξαρτήτως του κύρους της συμφωνίας περί της απασχολήσεως ταύτης και των άλλων ενδεχομένων συνεπειών, της υπό της υπ' αριθ. 8900/1946 Κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, ως αυθεντικώς ηρμηνεύθη δια της υπ' αριθ. 25825/1951 τοιαύτης, προβλεπομένης προσαυξήσεως εξ 75% κατά τα υπό των εν λόγω αποφάσεων, ως αύται ισχύουν σήμερον, οριζόμενα".

"2. Ως εξαιρέσιμοι εορταί καθ' ας παρέχεται κατά τ' ανωτέρω προσαύξησις νοούνται α) η της 25ης Μαρτίου, β) η της Δευτέρας του Πάσχα, γ) η της 1ης Μαΐου, δ) η της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου), ε) η της 28ης Οκτωβρίου και στ) η της Γεννήσεως του Χριστού (25 Δεκεμβρίου)".

3. Εις τους επί ημερομισθίω αμειβομένους μισθωτούς, τους μη απασχοληθέντας εκ λόγων μη οφειλομένων εις τούτους κατά τας εν παρ. 2 ημέρας, καταβάλλεται δι' εκάστην τούτων ποσόν ίσον προς το ημερομίσθιόν των, άνευ ετέρας προσαυξήσεως.

4. Αι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος και του προηγουμένου άρθρου δύνανται να τροποποιηθούν κατά την υπό του Νόμ. 3239/55, ως νυν τροποποιείται, διαγραφομένην διαδικασίαν.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.