Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Α.Ν. 690/1945-Υποχρέωση καταβολής αποδοχών

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Υποχρέωση καταβολής αποδοχών...

Άρθρο 1 - Υποχρέωση καταβολής αποδοχών

1. Κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολουμένους σε αυτόν τις οφειλόμενες συνεπεία της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές, που καθορίζονται είτε από τη σύμβαση εργασίας είτε από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είτε από αποφάσεις διαιτησίας είτε από το νόμο ή έθιμο είτε σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3198/1955, συνεπεία της θέσεως των εργαζομένων σε κατάσταση διαθεσιμότητας, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας ή των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που είναι εντεταλμένα για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων, με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το ποσό δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού, για την εξεύρεση του οποίου οι τυχόν σε είδος οφειλόμενες αποδοχές πρέπει να αποτιμώνται, με τη σχετική απόφαση, σε χρήμα. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 417 επ. του Κ.Π.Δ.".

2. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

3. Η άσκησις εφέσεως, εις περίπτωσιν καταδίκης, δεν αναστέλλει την εκτέλεσιν της ποινής.

4. Αι κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος χρηματικαί ποιναί διατίθενται συμφώνως προς το άρθρον 2 του Β.Δ. της 24 Ιουλίου 1920 "περί πληρωμής ημερομισθίων".

5. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 4 Δεκεμβρίου 1945.


 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.