Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν.Δ. 2698/1953- Μεταρρύθμιση νομοθεσίας ΙΚΑ

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 49 - Μη εφαρμογή διατάξεων σε κατο...

Άρθρο 49 - Μη εφαρμογή διατάξεων σε κατοικους κωμοπόλεων

4. Αι διατάξεις περί κατωτάτου ορίου μισθού ή ημερομισθίου, ωρών εργασίας, Κυριακής αναπαύσεως, καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας, υποχρεωτική ασφαλίσεως κατά κυρίαν, επικουρικήν ή προνοίας (σύνταξις - ανεργία - ασθένεια) ασφάλισιν, δεν εφαρμόζονται επί των κατ' οίκον εργαζομένων εις κωμοπόλεις (Δήμους ή Κοινότητας) πληθυσμού κατωτέρου των εξ χιλιάδων (6.000) κατοίκων, των εργαζομένων και των εργοδοτών αυτών απαλλασσομένων, δυνάμει του παρόντος, πάσης εκ της αιτίας ταύτης δεσμεύσεως ή υποχρεώσεως.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.