Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


Άρθρο 1 παρ. 5 - (Τίτλος και τάξη υπουργείων)

«1. Τα Υπουργεία ορίζονται ως εξής: α) Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, β) Οικονομίας και Οικονομικών, γ) Εξωτερικών, δ) Εθνικής Άμυνας,

ε) Ανάπτυξης, στ) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ζ) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η) Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, θ) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ι) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ία) Δικαιοσύνης, ιβ) Πολιτισμού, ιγ) Τουρισμού, ιδ) Μεταφορών και Επικοινωνιών, ιέ) Δημόσιας Τάξης, ιστ) Εμπορικής Ναυτιλίας, ιζ) Μακεδονίας - Θράκης και ιη) Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Στο κάθε Υπουργείο ανήκουν οι αρμοδιότητες που είναι ανατεθειμένες σ' αυτό από τις κείμενες διατάξεις.»

2. Με απόφαση του Πρωθουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβάλλεται η σειρά τάξης και ο τίτλος των υπουργείων της προηγούμενης παραγράφου.

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.