Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Σύσταση Τμήματος στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) για την προώθηση της εφαρμογής των διεθνών κανόνων εργασίας

1. Στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας που λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με το Αρθρο 25 του Ν.Δ/τος 368/1989 "Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας" (ΦΕΚ 163 τ.Α/16 Ιουνίου 1989), συστήνεται Τμήμα Προώθησης της εφαρμογής των διεθνών κανόνων εργασίας το οποίο απαρτίζεται από:

α) Τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, ως Πρόεδρο, ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας,

β) εναν (1) υπάλληλο της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας με τον αναπληρωτή του,

γ) εναν (1) επιστήμονα ειδικό στα θέματα της εργασίας με τον αναπληρωτή του,

δ) τρεις (3) εκπροσώπους των εργοδοτών και

ε) τρεις (3) εκπροσώπους των εργαζομένων

2. Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζομένων ορίζονται, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, από τις πιο πάνω αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων της χώρας και ειδικότερα:

α) Από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος και τους Εμπορικούς Συλλόγους Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ορίζουν κοινό εκπρόσωπο, από την πλευρά των εργοδοτών και

β) Από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, από την πλευρά των εργαζομένων.

3. Σε περίπτωση που τα θέματα τα οποία έρχονται για μελέτη και γνωμοδότηση αναφέρονται αποκλειστικά στους δημοσίους υπαλλήλους, στους υπαλλήλους ΝΠΔΔ και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή στους ναυτικούς, τότε επέρχονται στη σύνθεση του Τμήματος, ανάλογα με την περίπτωση, οι ακόλουθες μεταβολές:

α) Τρια (3) εργοδοτικά μέλη αντικαθίστανται από ίσο αριθμό εκπροσώπων των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Εσωτερικών ή της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών εφόσον τα θέματα αναφέρονται στους ναυτικούς.

β) Τα τρια (3) εργατικά μέλη αντικαθίστανται από ίσο αριθμό εκπροσώπων της ΑΔΕΔΥ ή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, εφόσον τα θέματα αναφέρονται στους ναυτικούς.

4. Ο διορισμός των μελών, πλην του πρώτου, γίνεται με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Αν δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 ανωτέρω, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας, το Τμήμα για την προώθηση της εφαρμογής των διεθνών κανόνων εργασίας συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τη συμμετοχή τους.

5. Καθήκοντα εισηγητού του Τμήματος ασκούν υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας, ενώ η γραμματειακή εξυπηρέτηση εξασφαλίζεται από την Υπηρεσία Γραμματείας που προβλέπεται από το άρθρο 25 παρ. 10 του Π.Δ/τος 368/1989 "Οργανισμούς Υπουργείου Εργασίας".

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.