Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 4 - (Περιφερειακά Παρατηρητήρια Απασχόλησης)

"1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., μπορεί να συνιστώνται Περιφερειακά Παρατηρητήρια Απασχόλησης (ΠΕ.Π.Α.), με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, εποπτευόμενα από τον Ο.Α.Ε.Δ., με σκοπό:

α. Την έρευνα και ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο την ποσοτική και την ποιοτική ανάλυση και καταγραφή της αγοράς εργασίας.

β. Τη δημιουργία του εθνικού και των περιφερειακών παρατηρητηρίων απασχόλησης.

γ. Το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, πιλοτικών δράσεων και καινοτομικών ενεργειών, που συγχρηματοδοτούνται οπό την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Απασχόλησης Αττικής, χαρακτηρίζεται ως εθνικό για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ενωση και το συντονισμό των δράσεων των ΠΕ.Π.Α.".

"2. Στα Δ.Σ. των ΠΕ.Π.Α. της παρ. 1 συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. του Ο.Α.Ε.Δ.. της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), των εργαζομένων και των εργοδοτών.

Η σύνθεση των Δ.Σ. και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τη λειτουργία τους καθορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού".

3. Πόροι των πειραματικών ινστιτούτων είναι ετήσια επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ, έσοδα από την περιουσία τους και από τις υπηρεσίες που παρέχουν και κάθε έσοδο από χαριστική αιτία.

4. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών των πειραματικών ινστιτούτων ο ΟΑΕΔ μπορεί να παραχωρεί τη χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που διαθέτει στην περιοχή.

5. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ είναι δυνατό να απασχολείται στα πειραματικά ινστιτούτα εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του ΟΑΕΔ.

6. Με προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του ΟΑΕΔ, δήμων, κοινοτήτων ή τοπικών ενώσεων δήμων και κοινοτήτων, της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ή αναπτυξιακών συνδέσμων, με βάση το άρθρο 11 του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18), η εκπλήρωση των σκοπών της παραγράφου 1 μπορεί να ανατίθεται και στους

συμβαλλόμενους δήμους, κοινότητες ή τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων.

Στις παραπάνω προγραμματικές συμβάσεις μπορούν να συμπράττουν συνεταιρισμοί του ν. 1541/1985 (ΦΕΚ 68), ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και τα πειραματικά ινστιτούτα του άρθρου αυτού.

"Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και οργανώσεις εργοδοτών μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις ή να συμπράττουν με άλλους φορείς σε αυτές".

7. Οταν τα νομικά πρόσωπα ή οι υπηρεσίες, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζουν προγράμματα ανάλογα με τα προγράμματα μαθητείας του ν. 1346/1984 (ΦΕΚ 46), ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167).

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.