Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

ΑΥΕργ Φ.27019/2/1953-Επίδομα Νυκτερινής Εργασίας

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Επίδομα νυκτερινής εργασίας...

Άρθρο 1 - Επίδομα νυκτερινής εργασίας

Κηρύσσομεν εκτελεστήν την υπό του Συμβουλίου του Νόμ. 2053/1952 κατά την συνεδρίασιν αυτού της 16 Οκτ. 1953 ληφθείσαν απόφασιν περί τροποποιήσεως της υπ' αριθ. 25825/1951 κοινής αποφάσεως των Υπουργών οικονομικών και Εργασίας, ως προς την προσαύξησιν λόγω νυκτερινής εργασίας, έχουσαν ούτω:

"Το Συμβούλιον λαβόν υπ' όψει τας διατάξεις του εδαφ. δ' παρ.1, άρθρ. 3 και εδάφ. γ', παρ. 1 άρθρ. 4 του Νόμ. 2053/1952, ως και σχετικήν πρότασιν του Υπουργού Εργασίας, αποφασίζει τα ακόλουθα:

Του υπό των υπ' αριθ. 18310/1946 και 25825/1951 αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, προβλεπομένου επιδόματος νυκτερινής εργασίας δεν δικαιούνται, οι εκ των μισθωτών παρέχοντες τας υπηρεσίας των αποκλειστικώς ως εκ της φύσεως της εργασίας των, κατά τας νυκτερινάς ώρας, μόνον, εφ' όσον αι καταβαλλόμεναι εις τούτους αποδοχαί, εν σχέσει προς τας υπό των οικείων διατάξεων προβλεπόμενα ελάχιστα όρια, είναι ηυξημέναι τουλάχιστον κατά ποσοστόν 25%. Εάν η κατά τα ανωτέρω αύξησις είναι μικροτέρα του 25%, καταβάλλεται η προκύπτουσα επί έλαττον διαφορά".

Εν Αθήναις τη 30 Νοεμβρίου 1953.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.