Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Καν(ΕΚ) 44/2001 του Συμβουλίου της 22.12.2000

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...

Άρθρο 1 - (Πεδίο εφαρμογής Κανονισμο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ...

Τμήμα 1 - Γενικές διατάξεις...

Άρθρο 2 - (Δωσιδικία διαδίκων)...

Άρθρο 3 - (Ειδικότερες ρυθμίσεις δ...

Άρθρο 4 - (Περιπτώσεις επίκλησης δ...

Τμήμα 2 - Ειδικές δικαιοδοσίες...

Άρθρο 5 - (Ειδική δωσιδικία-περιπτ...

Τμήμα 5 - Διεθνής δικαιοδοσία σε ατο...

Άρθρο 18 - (Διεθνής δικαιοδοσία εργ...

Άρθρο 19 - (Διεθνής δικαιοδοσία εργ...

Άρθρο 20 - (Δωσιδικία για κατάθεση ...

Άρθρο 21 - (Συμφωνία παρέκτασης δια...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ...

Άρθρο 32 - (Έννοια της απόφασης στον π...

Τμήμα 1 - Αναγνώριση...

Άρθρο 33 - (Αναγνώριση απόφασης ...

Άρθρο 34 - (Αδυναμία αναγνώρισης...

Άρθρο 35 - (Μη αναγνώριση απόφασ...

Άρθρο 36 - (Αναθεωρητέο αλλοδαπή...

Άρθρο 37 - (Επίκληση αναγνώριση ...

Τμήμα 2 - Εκτέλεση...

Άρθρο 38 - (Εκτελεστότητα αποφάσ...

Άρθρο 39 - (Κατά τόπο αρμοδιότητ...

Άρθρο 40 - (Εφαρμοστέο δίκαιο στ...

Άρθρο 41 - (Κήρυξη της απόφασης ω...

Άρθρο 42 - (Κοινοποίηση της απόφ...

Άρθρο 43 - (Άσκηση ένδικων μέσων ...

Άρθρο 44 - (Απόφαση επί ένδικου μ...

Άρθρο 45 - (Απόρριψη ή ανάκληση τ...

Άρθρο 46 - (Προϋποθέσεις αναστολ...

Άρθρο 47 - (Δυνατότητα λήψης ασφ...

Άρθρο 48 - (Περίπτωση σώρρευσης ...

Άρθρο 49 - (Αποφάσεις που καταδι...

Άρθρο 50 - (Ευνοϊκή μεταχείριση ...

Άρθρο 51 - (Απαγόρευση επιβολής ...

Άρθρο 52 - (Απαγόρευση φορολογικ...

Τμήμα 3 - Κοινές διατάξεις...

Άρθρο 53 - (Διαδικαστικά έγγραφα...

Άρθρο 54 - (Βεβαίωση από το δικασ...

Άρθρο 55 - (Προσαγωγή της βεβαίω...

Άρθρο 56 - (Μη αναγκαίο περαιτέρ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ...

Άρθρο 57 - (Εκτελεστότητα δημοσίων εγ...

Άρθρο 58 - (Εκτελεστότητα δικαστικών ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 64 - (Διαφορές μεταξύ πλοιάρχων ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 66 - (Μεταβατικές διατάξεις για ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 76 - (Έναρξη ισχύος και δεσμευτι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1 - (Πεδίο εφαρμογής Κανονισμού)

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις,

ανεξάρτητα από το είδος του δικαστηρίου. Δεν καλύπτει ιδίως φορολογικές,

τελωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις.

2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του:

α) η προσωπική κατάσταση και ικανότητα των φυσικών προσώπων, οι περιουσιακές

σχέσεις των συζύγων, οι κληρονομικές σχέσεις·

β) οι πτωχεύσεις, πτωχευτικοί συμβιβασμοί και άλλες ανάλογες διαδικασίες·

γ) η κοινωνική ασφάλιση·

δ) η διαιτησία.

3. Στον παρόντα κανονισμό ο όρος "κράτος μέλος" περιλαμβάνει όλα τα κράτη

μέλη πλην της Δανίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.