Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Αποδοχές πρόσθετης άδειας

Ορίζουμε όπως στους μισθωτούς, οι οποίοι είναι μαθητές η σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή μονάδων που εποπτεύονται κατά οποιοδήποτε τρόπο από αυτό, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μαθητές των Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ, τις ημέρες πρόσθετης αδείας για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις, που δικαιούνται μετά την συμπλήρωση 12μηνου συνεχούς απασχολήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 4 της αριθ. 6/79 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 17 του Νόμ. 1082/80, καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ για κάθε ημέρα της αδείας αυτής (και μέχρι 6 ημέρες κάθε έτος κατ' ανώτατο όριο) αποδοχές, ως ακολούθως:

α)Σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους το νόμιμο ημερομίσθιο μαθητευομένου ή μαθητή-τεχνίτη. β)Μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους και μέχρι συμπληρώσεως του 24ου έτους της ηλικίας τους, το εκάστοτε γενικό κατώτατο όριο ημερομισθίου.

2.Διαδικασία καταβολής:

Για την καταβολή των ανωτέρω αποδοχών απαιτείται η υποβολή αιτήσεως του δικαιούχου μέχρι του τέλους του πρώτου τριμήνου του επομένου από της λήψεως της αδείας ημερολογιακού έτους, στην αρμοδία Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού είναι η Υπηρεσία του τόπου που εδρεύει η επιχείρηση στην οποία απασχολείται ο δικαιούχος. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί Υπηρεσία του ΟΑΕΔ η καταβολή ενεργείται από το Υποκατάστημα ΙΚΑ της περιοχής. Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος είναι ο Διευθυντής της ανωτέρω αρμοδίας Υπηρεσίας του Οργανισμού ή του ΙΚΑ. Κατά των αποφάσεων των ανωτέρω οργάνων δύναται να ασκηθούν προσφυγές μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίησή τους, επί των οποίων αποφαίνεται το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. Η αξίωση για την καταβολή των αποδοχών πρόσθετης αδείας παραγράφεται μετά την παρέλευση τριμήνου από την ημέρα κοινοποιήσεως της σχετικής αποφάσεως.

3.Δικαιολογητικά:

Η αίτηση του δικαιούχου πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: α)Βεβαίωση της οικείας Σχολής από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μαθητή ή φοιτητή ή σπουδαστή καθώς και η συμμετοχή του στις εξετάσεις. β)Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει ο χρόνος απασχολήσεως του μισθωτού και ο αριθμός ημερών αδείας άνευ αποδοχών, που χορηγήθηκαν σ' αυτόν για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις.

Για την καταβολή των αποδοχών πρόσθετης αδείας στους δικαιούχους απαιτείται η προσκόμιση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου κυρίας ασφαλίσεως μισθωτών και της αστυνομικής τους ταυτότητος.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.