Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 3 - Χρονικά όρια εργασίας

1. Από 1 Ιουλίου 1975 ορίζονται εις 45 αι ώραι εβδομαδιαίας εργασίας

του προσωπικού των επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων των εργασιών, του

υποκειμένου εις την παρούσαν.

 

Η καθ` υπέρβασιν των 45 ωρών εβδομαδιαίως και μέχρι συμπληρώσεως του

48ώρου ανωτάτου ορίου εβδομαδιαίως εργασίας απασχόλησις των μισθωτών

τούτων, λογίζεται ως υπερεργασία κατά την έννοιαν του άρθρου 659 του

Α.Κ.

 

2. Υπό τους περιορισμούς του άρθρου 6, η πέρα των 45 ωρών

εβδομαδιαίως απασχόλησις του μισθωτού και μέχρι συμπληρώσεως του

48ώρου, απόκειται εις την κρίσιν του εργοδότου, του μισθωτού

υποχρεουμένου εις την παροχήν της εργασίας.

 

3. Ωράρια εβδομαδιαίας εργασίας, ισχύοντα ή συμβατικώς εφαρμοζόμενα,

ελάσσονα των 45 ωρών δεν θίγονται δια της παρούσης εθνικής γενικής

συλλογικής συμβάσεως εργασίας. Η εφαρμογή όμως εις τας περιπτώσεις

ταύτας συστήματος εβδομαδιαίας εργασίας πέντε (5) εργασίμων ημερών

διέπεται υπό των διατάξεων της παρούσης.

 

4. Επί των επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή εργασιών, ων η συνεχής

λειτουργία, επιβαλλομένη εκ της φύσεως αυτών, διασφαλίζεται δια

διαδοχικών εναλλαγών προσωπικού, εφαρμόζονται αποκλειστικώς αι

διατάξεις του Π.Δ. της 27ης Ιουνίου/4 Ιουλίου 1982 "περί κωδικοποιήσεως

και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων", ως άυται ισχύουν

νυν, συμπληρωματικώς δε αι διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 της

παρούσης.

 

5. Επί του προσωπικού κινήσεως των αστικών και υπεραστικών

λεωφορείων, των ηλεκτροκινήτων λεωφορείων, των ατμηλάτων, δηζελυκινήτων

και ηλεκτροκινήτων σιδηροδρόμων, ως και επί των οδηγών, συνοδηγών και

βοηθών των φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, των τουριστικών

λεωφορείων, των αγοραίων επιβατικών αυτοκινήτων και των ταξί,

εφαρμόζονται αποκλειστικώς αι περί αυτών ισχύουσαι διατάξεις περί

χρονικών ορίων εργασίας, συμπληρωματικώς δε αι διατάξεις των άρθρων 4,

5 και 6 της παρούσης.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.