Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Επαναπροσαρμογή αποστρατευθέντος μισθωτού

(Aρθρ. 1 ν. 1234 και άρθρ. 1 ν. 3514)

Η υπό τα όπλα οπωσδήποτε πρόσκλησις παντός ιδιωτικού υπαλλήλου, υπηρετούντος πλέον των έξ μηνών εις οιονδήποτε γραφείον, κατάστημα ή επιχείρησιν, δεν αποτελεί λόγον διαλύσεως της συμβάσεως εργασίας αυτού, οπωσδήποτε και αν συνήφθη αύτη.

Ο υπάλληλος, εντός μηνός από της απολύσεώς του εκ του στρατού, δέον να δηλώση προς τον εργοδότην ή τον αντιπρόσωπόν του εάν προτίθεται να επαναλάβη την εργασίαν του, οπότε οφείλει να προσέλθη προς τούτο εντός 15 ημερών.

Παρελθούσης απράκτου της μηνιαίας προθεσμίας, ο υπάλληλος εκπίπτει του ευεργετήματος του άρθρου 1ου.

"Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι τραυματίαι πολέμου, οι ασθενείς ένεκα των κακουχιών του πολέμου ή αιχμάλωτοι έφεδροι στρατιωτικοί της ξηράς, θαλάσσης, αέρος και χωροφυλακής ιδιωτικοί υπάλληλοι, δύνανται να προβώσιν εις την ως άνω δήλωσιν προς τον εργοδότην ή τον αντιπρόσωπόν του εντός δύο μηνών από της εν τω Νοσοκομείω αποθεραπείας των ή της επανόδου των εκ της αιχμαλωσίας, οπότε οφείλουσι να προσέλθωσι προς επανάληψιν της εργασίας των εντός μηνός από της δηλώσεώς των, δικαιούμενοι μέχρι της αναλήψεως της εργασίας εις απόληψιν του εν άρθρ. 5 του παρόντος νόμου οριζομένου ποσοστού μισθοδοσίας".

 

 

 

 

Η εντός " " παράγραφος προστέθηκε με το Ν. 439/1941.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.