Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Οδηγία 2003/88/ΕΚ-Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ...

Άρθρο 1 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρ...

Άρθρο 2 - Ορισμοί...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ...

Άρθρο 3 - Ημερήσια ανάπαυση...

Άρθρο 4 - Διαλείμματα...

Άρθρο 5 - Εβδομαδιαία ανάπαυση...

Άρθρο 6 - Μέγιστη εβδομαδιαία διάρκε...

Άρθρο 7 - Ετήσια άδεια...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑ...

Άρθρο 8 - Διάρκεια της νυχτερινής ερ...

Άρθρο 9 - Ιατρική εξέταση και μετάθε...

Άρθρο 10 - Εγγυήσεις για νυχτερινή ερ...

Άρθρο 11 - Ενημέρωση σε περίπτωση που ...

Άρθρο 12 - Προστασία της ασφάλειας κα...

Άρθρο 13 - Ρυθμός εργασίας...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 14 - Ειδικότερες κοινοτικές δια...

Άρθρο 15 - Ευνοϊκότερες διατάξεις...

Άρθρο 16 - Περίοδοι αναφοράς...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ...

Άρθρο 17 - Παρεκκλίσεις...

Άρθρο 18 - Παρεκκλίσεις με συλλογικές...

Άρθρο 19 - Περιορισμοί παρεκκλίσεων α...

Άρθρο 20 - Μετακινούμενοι εργαζόμενο...

Άρθρο 21 - Εργαζόμενοι σε αλιευτικά π...

Άρθρο 22 - Διάφορες διατάξεις...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 23 - Επίπεδο προστασίας...

Άρθρο 24 - Εκθέσεις...

Άρθρο 25 - Επανεξέταση της εφαρμογής ...

Άρθρο 26 - Επανεξέταση της εφαρμογής ...

Άρθρο 27 - Κατάργηση...

Άρθρο 28 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 29 - Αποδέκτες...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφάλειας και

υγείας όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας.

2. Εφαρμόζεται:

α) στις ελάχιστες περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης και ετήσιας

άδειας, στο χρόνο διαλείμματος και στη μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας,

και

β) σε ορισμένες πλευρές της νυκτερινής εργασίας, της κατά βάρδιες εργασίας

και του ρυθμού εργασίας.

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλους τους ιδιωτικούς ή δημόσιους τομείς

δραστηριοτήτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, με την

επιφύλαξη των άρθρων 14, 17, 18 και 19 της παρούσας οδηγίας.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους ναυτικούς, όπως ορίζεται στην οδηγία

1999/63/ΕΚ, με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 8 της παρούσας οδηγίας.

4. Οι διατάξεις της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ εφαρμόζονται πλήρως στα θέματα που

αναφέρει η παράγραφος 2, με την επιφύλαξη περιοριστικότερων ή/και ειδικότερων

διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2 - Ορισμοί

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

1. "χρόνος εργασίας": κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος

ευρίσκεται στην εργασία, στη διάθεση του εργοδότη, και ασκεί τη δραστηριότητα

ή τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές·

2. "περίοδος ανάπαυσης": κάθε περίοδος που δεν είναι χρόνος εργασίας·

3. "νυχτερινή περίοδος": κάθε περίοδος επτά τουλάχιστον ωρών, όπως ορίζεται

από την εθνική νομοθεσία, η οποία πρέπει πάντως να περιλαμβάνει το διάστημα

μεταξύ 24.00 και 05.00·

4. "εργαζόμενος τη νύχτα":

α) αφενός, κάθε εργαζόμενος κατά τη νυχτερινή περίοδο επί τρεις τουλάχιστον

ώρες του ημερήσιου κανονικού χρόνου εργασίας του και,

β) αφετέρου, κάθε εργαζόμενος ο οποίος ενδέχεται να πραγματοποιεί κατά τη

νυχτερινή περίοδο ένα ορισμένο τμήμα του ετήσιου χρόνου εργασίας του, το

οποίο ορίζεται κατ` επιλογή του οικείου κράτους μέλους:

i) από την εθνική νομοθεσία, ύστερα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς

εταίρους, ή

ii) με συλλογικές συμβάσεις ή με συμφωνίες μεταξύ κοινωνικών εταίρων σε

εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο·

5. "εργασία κατά βάρδιες": κάθε μέθοδος οργάνωσης της ομαδικής εργασίας κατά

την οποία οι εργαζόμενοι διαδέχονται ο ένας τον άλλον στις ίδιες θέσεις

εργασίας με ορισμένο ρυθμό, συμπεριλαμβανομένου του ρυθμού περιτροπής, η

οποία μπορεί να είναι συνεχής ή ασυνεχής, πράγμα το οποίο υποχρεώνει τους

εργαζόμενους να επιτελούν μια εργασία σε διαφορετικές ώρες σε μια δεδομένη

περίοδο ημερών ή εβδομάδων·

6. "εργαζόμενος σε βάρδιες": κάθε εργαζόμενος με ωράριο που εντάσσεται σε

πρόγραμμα εργασίας κατά βάρδιες·

7. "μετακινούμενος εργαζόμενος": κάθε εργαζόμενος ο οποίος απασχολείται ως

μέλος του ταξιδεύοντος ή ιπτάμενου προσωπικού μιας επιχείρησης, η οποία

παρέχει υπηρεσίες μεταφορών επιβατών ή εμπορευμάτων οδικώς, αεροπορικώς ή διά

μέσου εσωτερικών πλωτών οδών·

8. "δραστηριότητα ανοικτής θάλασσας": η δραστηριότητα η οποία εκτελείται

κυρίως επάνω σε εγκαταστάσεις ανοιχτής θάλασσας (στις οποίες περιλαμβάνονται

τα θαλάσσια γεωτρύπανα) ή από αυτές, και συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την

αναζήτηση, την εξόρυξη ή την εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων,

συμπεριλαμβανομένων των υδρογονανθράκων, καθώς και τις καταδύσεις που

συνδέονται με αυτές τις δραστηριότητες, είτε γίνονται από εγκαταστάσεις

ανοιχτής θάλασσας είτε από πλοίο·

9. "επαρκής χρόνος ανάπαυσης": η πραγματική κατάσταση κατά την οποία οι

εργαζόμενοι έχουν τακτικές περιόδους ανάπαυσης, η διάρκεια των οποίων

εκφράζεται σε μονάδες χρόνου και οι οποίες είναι επαρκώς μακρές και συνεχείς,

ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι δεν θα προκαλούν σωματικές βλάβες

στους ίδιους, σε συναδέλφους τους ή σε τρίτους και ότι δεν θα βλάπτουν την

υγεία τους, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, λόγω κόπωσης ή άτακτων ρυθμών

εργασίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.