Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Π.Δ. 106/2007 Ελέυθερη κυκλοφορία πολιτών της Ε.Ε.

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ...

Άρθρο 1 (Άρθρο 1 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Σκοπός ...

Άρθρο 2 (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Ορισμοί ...

Άρθρο 3 (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Δικαιούχοι ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ...

Άρθρο 4 (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Δικαίωμα εξόδου...

Άρθρο 5 (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Δικαίωμα εισόδου ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ...

Άρθρο 6 (Άρθρα 6 και 14 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Δικαίωμα διαμονής έως τρει...

Άρθρο 7 (άρθρα 7 και 14 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Δικαίωμα διαμονής άνω των τ...

Άρθρο 8 (Άρθρο 8 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Χορήγηση βεβαίωσης εγγραφή...

Άρθρο 9 (Άρθρα 10 και 9 παρ. 1, 2 και 3 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Χορήγηση Δελτίου Διαμονής ...

Άρθρο 10 (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Διάρκεια και ισχύς του Δελτ...

Άρθρο 11 (Άρθρα 12, 13 και 14 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Διατήρηση του δικαιώματος ...

Άρθρο 12 (Άρθρα 12, 13, 14 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ). - Διατήρηση του δικαιώματος ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ...

Άρθρο 13 (Άρθρο 16 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Γενικός κανόνας για τους πο...

Άρθρο 14 (Άρθρο 17 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Παρεκκλίσεις για τα πρόσωπ...

Άρθρο 15 (Άρθρο 18 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Απόκτηση δικαιώματος μόνιμ...

Άρθρο 16 (Άρθρο 19 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμ...

Άρθρο 17 (Άρθρα 20, 21 και 36 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Χορήγηση Δελτίου μόνιμης δ...

Άρθρο 18 (Άρθρο 21 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Αδιάλειπτο της διαμονής ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙ...

Άρθρο 19 (Άρθρο 22 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Εδαφική εφαρμογή ...

Άρθρο 20 (Άρθρα 23, 24, 25 και 26 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Ε...

Άρθρο 21 (Άρθρα 27, 29, 32 και 15 παρ. 1 και 3 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Περιορισμοί του δικαιώματο...

Άρθρο 22 (Άρθρα 28, 33, 14 παρ. 3, 4 και 15 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Απέλαση-Προστασία από την α...

Άρθρο 23 (Άρθρο 30 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Κοινοποίηση των αποφάσεων ...

Άρθρο 24 (Άρθρο 31 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Διαδικαστικές εγγυήσεις - Δ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ...

Άρθρο 25 (Άρθρο 34 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Δημοσιότητα ...

Άρθρο 26 (Άρθρο 35 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Κατάχρηση δικαιώματος ...

Άρθρο 27 (Άρθρο 36 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Κυρώσεις ...

Άρθρο 28 - Κατάργηση διατάξεων ...

Άρθρο 29 - Έναρξη ισχύος ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 (Άρθρο 1 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Σκοπός

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι να καθορίσει:

(α) τους όρους που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην ελληνική επικράτεια από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ενωσης) και τα μέλη των οικογενειών τους, (β) το δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους, (γ) τους περιορισμούς των δικαιωμάτων που αναφέρονται στα εδάφια α και β του παρόντος, για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, προκειμένου να ενσωματωθούν στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 2004/38/ΕΚ οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ελλάδα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους.

Άρθρο 2 (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος, νοούνται ως:

1. «Πολίτης της Ένωσης»: κάθε πρόσωπο το οποίο έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ένωσης.

2. «Μέλος της οικογένειας»:

(α) ο [η] σύζυγος ανεξαρτήτως ιθαγένειας,

(β) ανεξαρτήτως ιθαγένειας: τα κοινά τέκνα των συζύγων, τα οποία είναι κάτω των 21 ετών, τα λοιπά κοινά τέκνα των συζύγων, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον είναι συντηρούμενα, τα τέκνα του [της] συζύγου, κατά την ανωτέρω διάκριση, ως προς την ηλικία, καθώς και τα τέκνα που έχουν υιοθετηθεί, επίσης κατά την ανωτέρω διάκριση, (γ) ανεξαρτήτως ιθαγένειας, οι απευθείας ανιόντες του πολίτη της Ένωσης, καθώς και εκείνοι του [της] συζύγου, εφόσον είναι συντηρούμενοι.

3. Υπήκοος τρίτης χώρας, είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17 παρ. 1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (άρθρο 1, στοιχείο (β), Ν.3386 ΦΕΚ 212/Α/23.8.2005).

Άρθρο 3 (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) - Δικαιούχοι

1. Το παρόν προεδρικό διάταγμα ισχύει για τους πολίτες της Ένωσης, οι οποίοι εισέρχονται ή διαμένουν στην Ελλάδα και δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2, που τους συνοδεύουν ή έρχονται να τους συναντήσουν.

2. Με την επιφύλαξη τυχόν ατομικού δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής των ενδιαφερομένων, εξετάζεται κατά προτεραιότητα και γενικώς διευκολύνεται, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, η είσοδος και η διαμονή των ακόλουθων προσώπων: (α) Κάθε άλλου μέλους της οικογένειας του πολίτη της Ένωσης, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, το οποίο δεν εμπίπτει στα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 πρόσωπα, εφόσον το μέλος τούτο συντηρείται από τον έχοντα ίδιο δικαίωμα διαμονής πολίτη της Ένωσης ή ζει υπό τη στέγη του στη χώρα προέλευσης ή εφόσον σοβαροί λόγοι υγείας καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του εν λόγω μέλους της οικογένειας από τον πολίτη της Ένωσης και (β) ανεξαρτήτως ιθαγένειας, του [της] συντρόφου, με τον οποίο ο πολίτης της Ένωσης έχει σταθερή σχέση, προσηκόντως αποδεδειγμένη.

3. Σε κάθε περίπτωση γίνεται ενδελεχής εξέταση της προσωπικής κατάστασης και αιτιολογείται κάθε άρνηση εισόδου ή διαμονής των προσώπων αυτών.

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.