Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - (Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας απασχόλησης σε αλλοδαπό)

1. Επιτρέπεται η άνευ προηγουμένης αδείας απασχόλησις αλλοδαπών τεχνικών εις Βιομηχανίας ή μεταλλεία και η εκ των υστέρων χορήγησις αδείας εργασίας:

α) Εάν η απασχόλησις είναι επείγουσα και θέλει διαρκέση επί βραχύ χρονικόν διάστημα, ουχί ανώτερον των τριών μηνών, προς επιδιόρθωσιν βλαβών μηχανημάτων, συσκευών ή εγκαταστάσεων, και

β) Εάν ο απασχολούμενος αλλοδαπός τεχνικός διαθέτη τεχνικάς ή επιστημονικάς γνώσεις, των οποίων στερούνται ημεδαποί άνεργοι, εκτός εάν υφίσταται εγγύησις του εξ ου εκτήθησαν τα μηχανήματα κ.λ.π. αλλοδαπού οίκου περί της εγκαταστάσεως, συντηρήσεως ή καλής λειτουργίας αυτών.

2. Ο εργοδότης ή οι νόμιμοι αυτού εκπρόσωποι ή οι υπ' αυτών προστηθέντες υποχρεούνται, όπως εντός 48 ωρών αναγγείλουν την έναρξιν της απασχολήσεως του αλλοδαπού εις την κατά τόπον αρμοδίαν Επιθεώρησιν Εργασίας και εν ελλείψει ή αδυναμία ταύτης, εις την Αστυνομικήν Αρχήν, υποχρεουμένην να διαβιβάση την αναγγελίαν αμελλητί εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Εργασίας. Εντός του αυτού χρονικού διαστήματος οι εν τω προηγουμένω εδαφίω και ο αλλοδαπός υποχρεούνται όπως υποβάλωσιν εις την οικείαν Αστυνομικήν Αρχήν δήλωσιν αφίξεώς του επί τω τέλει χορηγήσεως εις αυτόν της κατά Νόμον αδείας παραμονής.

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.