Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

ΥΑ 4803/13/17-δ/1992- Άδεια εργασίας αλλοδαπών

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Εξαιρέσεις από τη διαδικασία ...

Άρθρο 2 - Εναρξη ισχύος...

Άρθρο 1 - Εξαιρέσεις από τη διαδικασία προέγκρισης και εφοδιασμού με άδεια εργασίας

1. Από τη διαδικασία προέγκρισης εξαιρούνται:

 

α. Αλλοδαποί, σύζυγοι ημεδαπών, εφόσον υφίσταται συμβίωση και παρήλθε

2ετία από την τέλεση του γάμου η είναι γονείς ημεδαπού ανηλίκου.

 

β. Ανταποκριτές ξένου τύπου, οι οποίοι είναι νόμιμα διαπιστευμένοι

στη χώρα μας και κατέχουν σχετική βεβαίωση του Υπουργείου Προεδρίας.

 

γ. Αλλοδαποί προπονητές, οι οποίοι προσλαμβάνονται από αθλητικά

σωματεία η συλλόγους, στα πλαίσια δικαιώματος πρόσληψης ξένων

προπονητών, που προβλέπει ρητά ο νόμος.

 

δ. Μόνο ένας αλλοδαπός ως υπάλληλος για κάθε τουριστικό γραφείο,

εφόσον δεν απασχολεί άλλους αλλοδαπούς και ασχολείται με τη διακίνηση

σημαντικού αριθμού τουριστών προς τη χώρα μας και συμβάλλει, σύμφωνα με

τη βεβαίωση του Ε.Ο.Τ., στην εθνική οικονομία.

 

ε. Διευθυντές ξένων αεροπορικών εταιριών και οι αναπληρωτές τους,

ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

στ. Αρχηγοί οργανωμένων ομάδωμτουρισμού (TOYRLEADERS), ύστερα από

σύμφωνη γνώμη του Ε.Ο.Τ.

 

ζ. Το διδακτικό προσωπικό των αναγνωρσμένων στη χώρα μας ξένων

σχολείων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Παιδείας.

 

η. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων που έρχονται στην Ελλάδα στα

πλαίσια μορφωτικών ανταλλαγών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού

και των Ο.Τ.Α., εφόσον προ 20ημέρου τουλάχιστον απά την ημερομηνία

έναρξης των εκδηλώσεων, αποστείλουν στα Υπουργεία Εξωτερικών και

Δημοσιας Τάξεως έγγραφο, στο οποίο αναφέρονται ο ακριβής τίτλος του

συγκροτηματος που μετακαλείται, η χώρα προέλευσής της, ο ακριβής τόπος

και χρόνος εμφάνισής του, το σημειο εισόδου του στη χώρα μας, καθώς και

ονομαστικό πίνακα των μελών του συγκροτήματος με πλήρη στοιχεία σε

λατινικούς χαρακτήρες. Τα συγκροτηιιατα αυτά επιτρέπεται να παραμείνουν

στη χώρα μας μέχρι ένα μήνα, εκτός από τα τσίρκο, τα οποια μπορούν να

παραμείνουν μέχρι ένα χρόνο.

 

θ. Η διαδικασία και ο χράνος παραμονής που προβλέπονται απά την

ποοηγούμενη παράγραφο εφαρμόζονται και ο στις περιπτώσεις που

μετακαλούνται από ιδιώτες, πολιτιστικούς συλλόγους η αλλους φορείς,

καλλιτεχνικά συγκροτηματα διεθνούς φήμης (φολκλορικλά - μουσικά,

θεατρικά, τσίρκο), για παραστάσεις σε κλειστούς η ανοικτούς χώρους.

 

"ι. Μέχρι τριάντα (30) αλλοδαποί οι οποίοι προσλαμβάνονται από την

Α.Ε. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ως τεχνικό και ειδικό διοικητικό προσωπικό, καθώς

και ως προσωπικό Διεύθυνσης και Συμβούλων, βάσει των διατάξεων του

άρθρου 7 του Ν. 1955/1991 (Α 112)".

 

"ια. Μέχρι είκοσι (20) αλλοδαποί με τις οικογένειές τους οι οποίοι

εκάστοτε προσλαμβάνονται από την εταιρεία "The Ralph Μ. Ρarsοns Cοmpany

Limited", ως τεχνικό ή και ειδικό διοικητικό προσωπικό για την

εκπλήρωση των καθηκόντων του συμβούλου μηχανικού βάσει της Σύμβασης

Ανάπτυξης Αεροδρομίου που κυρώθηκε με το Ν. 2338/95 και για όλη τη

διάρκεια του έργου μέχρις ολοκληρώσεώς του και οι οποίοι εξαιρούνται

από τη διαδικασία προέγκρισης ή εφοδιασμού με άδεια εργασίας ή

παραμονής. Τα ονόματα και στοιχεία των εκάστοτε προσλαμβανομένων και

των μελών των οικογενειών τους υποβάλλονται στην οικείο Επιθεώρηση

Εργασίας από την εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.".

"ιβ" Οι σύζυγοι και τα συγκατοικούντα μέλη των οικογενειών αυτών των

Ανωτέρων Διοικητικών Υπαλλήλων, των Υπαλλήλων της Τράπεζας του Ευξείνου

Πόντου και των Εμπειρογνωμόνων που εκπληρώνουν αποστολές για την

τράπεζα, οι οποίοι διαμένουν στην Ελληνική Δημοκρατία, που επιθυμούν να

εργασθούν κατά την περίοδο απασχόλησης του μέλους της οικογένειας που

ανήκει στο προσωπικό της Τράπεζας.

Εργοδότης, που προτίθεται να προσλάβει από τα πρόσωπα της παραπάνω

παραγράφου υποχρεούται να υποβάλλει στην Νομαρχία του τόπου που

πρόκειται να απασχοληθούν αίτηση σε τρία αντίτυπα στην οποία θα ανα-

γράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αλλοδαπού

συμπεριλαμβανομένου του αριθμού διαβατηρίου και της αρχής έκδοσης:

Με την αίτηση υποβάλλονται και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αλλοδαπού, θεωρημένο

από την οικεία Ελληνική Προξενική Αρχή, όπου αναφέρονται τα μέλη της

οικογένειάς του, τα οποία συγκατοικούν και συντηρούνται απ` αυτόν.

 

Επικυρωμένο πιστοποιητικό μεταφρασμένο από το Υπ. Εξωτερικών όπου

αποδεικνύεται κατοχή γνώσης , τέχνης ή ειδικότητος του αλλοδαπού.

3. Πιστοποιητικό Υγείας Κρατικού Νοσοκομείου της χώρας προέλευσης του

αλλοδαπού, θεωρημένο από την οικεία Ελληνική Προξενική αρχή και

μεταφρασμένο από το Υπ. Εξωτερικών, ότι δεν πάσχει από μολυσματική

νόσο.

4. Ιδιωτικό Συμφωνητικό εργασίας.

 

5. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας από το οποίο να προκύπτει ότι το δηλωθέν ετήσιο εισόδηματου εργοδότη είναι τριπλάσιο του ανειδίκευτου εργάτη και βεβαίωση φορολογικής ενημέρωσης."

2. Από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εργασίας απαλλάσσονται:

α. Οι ανταποκριτές ξένου τύπου που είναι νόμιμα διαπιστευμένοι στη

χώρα μας και κατέχουν σχετική βεβαίωση του Υπουργείου Προεδρίας.

β. Τα μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων που έρχονται στη χώρα μας στα πλαίσια μορφωτικών ανταλλαγών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και των Ο.Τ.Α.

 
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.