Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 3966/2011Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 12 - Διοικητικό προσωπικό...

Άρθρο 12 - Διοικητικό προσωπικό

1. Για τη στελέχωση της διοικητικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. συνιστώνται

τριάντα πέντε θέσεις διοικητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου αορίστου χρόνου.2. Η κατανομή των ανωτέρω θέσεων κατά κατηγορίες και ειδικότητες, καθώς και

τα προσόντα πρόσληψης καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και

Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19.3. Τα θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του διοικητικού

προσωπικού του Ι.Ε.Π. ρυθμίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και

Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19. Τα θέματα που αφορούν τη

μισθολογική του κατάσταση ρυθμίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και

θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.