Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν.3912/2011 Ταμείο Επιχειρηματικότητας - Ανάπτυξης

Άρθρα Νόμου

Άρθρο πέμπτο - Θέματα προσωπικού...

Άρθρο δέκατο - Τροποποίηση διατάξεων για την...

Άρθρο πέμπτο - Θέματα προσωπικού

1. Το προσωπικό, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος στην ΤΕΜΠΜΕ

Α.Ε., μεταφέρεται αυτοδικαίως στην Εταιρεία με σχέση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου και συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αυτήν.2. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατανέμεται με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου στις θέσεις και ειδικότητες που καθορίζονται στον Κανονισμό

Λειτουργίας, σύμφωνα με τη νέα οργανωτική δομή της εταιρείας, αφού

συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα εκάστου υπαλλήλου,

υπογράφεται δε νέα ατομική σύμβαση εργασίας.3. Οι θέσεις που θα ορισθούν με τον Κανονισμό Λειτουργίας ως θέσεις ευθύνης,

θα πληρωθούν από το υπάρχον προσωπικό, που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον σε σχετική

πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον διαθέτει τα ειδικά τυπικά και

ουσιαστικά προσόντα που καθορίζονται στην πρόσκληση.4. Για όλα τα δικαιώματα και τις έννομες συνέπειες που απορρέουν από τις

κείμενες διατάξεις, ο χρόνος εκάστου υπαλλήλου στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., καθώς και

εκείνος που έχει αναγνωρισθεί ως χρόνος υπηρεσίας από αυτήν, λογίζεται ότι

έχει διανυθεί στην Εταιρεία.5. Το προσωπικό της Εταιρείας υπάγεται στην ασφάλιση του κλάδου συντάξεων

και του κλάδου ασθενείας του Ι.Κ.Α. και διέπεται από τις διατάξεις της

οικείας νομοθεσίας για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με κοινή

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και

Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να

συνιστώνται μέχρι σαράντα (40) θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού με σχέση

εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου.Στην ίδια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότητες, τα προσόντα και η διαδικασία

επιλογής. Η σχετική προκήρυξη εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Εταιρείας και υποβάλλεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προς

έγκριση. Στο παραπάνω Συμβούλιο υποβάλλεται προς έγκριση και ο πίνακας των

αποτελεσμάτων.7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από γνώμη της

αντιπροσωπευτικότερης πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων

καταρτίζεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού ο

Κανονισμός Προσωπικού, με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες που διέπουν την

υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Εταιρείας, τα καθήκοντα και τις

υποχρεώσεις αυτού.Ο Κανονισμός Προσωπικού εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.